Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Σε μια χρονιά όπως αυτή που διανύουμε, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας δεν είναι ακόμη μία παγκόσμια ημέρα στο κοινό μας ημερολόγιο. Οι μάχες που δίνουμε όλοι για την εξασφάλιση του ύψιστου αγαθού της υγείας είναι καθημερινές και πολυεπίπεδες. Μέσα από μια νοσοκομειακή κλίνη, μέσα σε ερευνητικά εργαστήρια, ακόμα και μέσω της καθημερινής τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής. Η πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε έναν μεγεθυντικό φακό του εντοπισμού των ατελειών στα συστήματα Υγείας των κρατών μελών αλλά και της απουσίας πρόβλεψης εκ μέρους της ΕΕ για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την Υγεία.
Η επίτευξη μιας κοινής πολιτικής για την Υγεία σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένας προσωπικός πολιτικός στόχος μου τον οποίο υπηρετώ με προσήλωση και μαχητικότητα.

Πιάνοντας το νήμα από την αρχή, η ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας και παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης, θεραπείας και πρόληψης, είναι επιτακτική. Προσωπικά έχω επιστήσει στην Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα. Ferreira, την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα σε ανακατεύθυνση των στόχων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μιας κοινής περιφερειακής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταξύ των Περιφερειών.
Το πρόγραμμα EU4Health αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα, όμως, χρειάζεται ο διασκελισμός μας να ανοίξει περισσότερο, τα βήματά μας να παραμείνουν σταθερά αλλά να γίνουν πιο ταχέα από ποτέ.

Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000263/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Milan Brglez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Olivier Chastel (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Michaela Šojdrová (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Karen Melchior (Renew), Laura Ferrara (NI), Henna Virkkunen (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

Θέμα: Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Από τον Μάρτιο του 2020, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Ενώ αποδεικνύονται γενικά πιο ανθεκτικά στη νόσο, τα παιδιά είναι μια ευάλωτη ομάδα που έχει υποφέρει δυσανάλογα σε αυτή την κρίση λόγω του κλεισίματος των σχολείων. Τρέχουσες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους οικογενειακούς πόρους[1]. Επιπλέον, καταδεικνύουν ότι το κλείσιμο σχολείων λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει ήδη προκαλέσει επιδείνωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες, τα μικρότερα παιδιά και/ή τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

1.    Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συνεχή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης, βοηθώντας παράλληλα τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των κρατών μελών να παρακολουθούν την εκμάθηση των μαθητών και τις άλλες προτεραιότητες;

2.    Δεδομένων των αποκλινουσών πρακτικών και των συχνά ασαφών εθνικών κριτηρίων για το κλείσιμο των σχολείων, σχεδιάζει η Επιτροπή να καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την επαναλειτουργία σχολείων, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ;


[1]     Υπηρεσία για την επιστήμη και τη γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ευρώπη και το κλείσιμο των σχολείων κατά την Covid-19». Σειρά ενημερωτικών δελτίων Fairness Policy Brief, 04/2020. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf

EL
E-000263/2021
Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25.3.2021)

  1. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει[1] μια σειρά από πρωτοβουλίες μέσω των οποίων θα στηρίξει την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία Pathways for School Success (Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία) έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και να βελτιώσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους. Όπως ανακοινώθηκε στο νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027[2], η Επιτροπή θα υποβάλει το 2021 πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικτυακή και την εξ αποστάσεως μάθηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης στα κράτη μέλη ώστε να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και να συμβάλουν στον μετριασμό του αντικτύπου της πανδημίας, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[3], το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακός τομέας (CEF2), συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας Connectivity4Schools, καθώς και οι πρωτοβουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού[4].
  2. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε πολλά συστήματα, η λήψη αποφάσεων ανήκει στις τοπικές αρχές ή στα σχολεία. Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, η Επιτροπή διοργάνωσε δίκτυο εξ αποστάσεως μάθησης για εκπροσώπους υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή προσεγγίσεων ως προς τα συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε έμφαση στο εκ νέου άνοιγμα των σχολείων. Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω των υψηλού επιπέδου υπουργικών βιντεοδιασκέψεων που διοργάνωσαν οι Προεδρίες του Συμβουλίου, οι γενικοί διευθυντές που είναι αρμόδιοι για τα σχολεία και οι ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Παρότι η ΕΕ εκπληρώνει τον ρόλο της για ανάπτυξη ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το εκ νέου άνοιγμα των σχολείων, δεν υπάρχουν σχέδια για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα αυτό.

[1] https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en
[2] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
[3] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
[4] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

Πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό: ανάσα για τον τουρισμό και τις ασφαλείς μετακινήσεις δια χειρός Κυριάκου Μητσοτάκη

Πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό: ανάσα για τον τουρισμό και τις ασφαλείς μετακινήσεις δια χειρός Κυριάκου Μητσοτάκη

Την ικανοποίησή του για τη συζήτηση των Ηγετών της ΕΕ επί της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό αλλά και την εσπευσμένη διαδικασία υιοθέτησής του, εξέφρασε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι αποτέλεσε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής Κυβέρνησης.

Τόνισε την ανάγκη γρήγορης έγκρισης από τα Ευρωπαϊκά όργανα ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να επωφεληθούν από ένα λειτουργικό κι ασφαλές πιστοποιητικό, χωρίς διακρίσεις κι εξαιρέσεις και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα τους.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ τόνισε δε, ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αρκετά πριν από το καλοκαίρι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και της εστίασης να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να προετοιμαστούν για την τουριστική περίοδο.

Ολοκλήρωσε δε συμπληρώνοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος ν’ αποδείξουμε ότι μέσω μιας κοινής Ευρωπαϊκής προσέγγισης, η ΕΕ μπορεί να δρα γρήγορα και να δίνει λύσεις προς όφελος των πολιτών της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης:

Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει την πρόταση για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον πρωθυπουργό της χώρας μου Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Χρειαζόμαστε ένα λειτουργικό, προσβάσιμο κι ασφαλές πιστοποιητικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στα δικαιώματα τους.

Ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα αλλά και για να δοθεί μια σημαντική ανάσα στον τουριστικό αλλά και τον κλάδο της εστίασης, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

Μέσω μιας συντονισμένης, κοινής προσέγγισης χωρίς εξαιρέσεις και ξεκάθαρη ενημέρωση σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από τους κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να υποβάλλονται σε καραντίνα ή σε εξέταση.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη κι επιβάλλεται η τάχιστη υιοθέτηση της πρότασης, αρκετά πριν από το καλοκαίρι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις επιχειρήσεις να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να προετοιμαστούν.

Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε έμπρακτα στους συμπολίτες μας ότι μέσω μιας κοινής Ευρωπαϊκής προσέγγισης, η Ένωσή μας μπορεί να δρα γρήγορα και να δίνει λύσεις προς όφελος των πολιτών της.

Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!

Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!

Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση είναι μια επέτειος εθνικής υπερηφάνειας και υπενθύμισης της σημασίας του αγαθού της ελευθερίας που ρέει στο αίμα των Ελλήνων. Στη διπλή σημερινή γιορτή, το όραμα συναντάει το εθνικό φρόνημα και υψώνεται ως παράσημο στη συλλογική μας μνήμη.

Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!

Θέμα: Στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Viktor Uspaskich (Renew), Maria Spyraki (PPE), Sara Cerdas (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Vangelis Meimarakis (PPE), Jarosław Duda (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Traian Băsescu (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Frances Fitzgerald (PPE), Anne Sander (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Emil Radev (PPE), Romana Tomc (PPE), Helmut Geuking (ECR), Tomislav Sokol (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Tanja Fajon (S&D), Valdemar Tomaševski (ECR), Magdalena Adamowicz (PPE), Manuel Pizarro (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Nikos Androulakis (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Manolis Kefalogiannis (PPE)

Όλα τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ έχουν φθάσει στα όριά τους και πολλοί ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID-19 δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έχει καταστεί το σημαντικότερο τμήμα του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η έννοια της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι στατική· αντιθέτως, είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, περιφέρεια ή δήμο[1].

Η αξιόπιστη πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αποτελεί τη βάση ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού συστήματος υγείας το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υπάγονται σε δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν τη διοικητική και οικονομική ικανότητα για το έργο αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Προτίθεται να αναπροσανατολίσει ή να ενισχύσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να στηρίξει ένα κοινό περιφερειακό σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διάφορες περιφέρειες, ώστε να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης;
2.    Προτίθεται να συλλέξει στοιχεία όσον αφορά την πρόσθετη επιβάρυνση που χρειάστηκε να υποστούν τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς λόγω της πανδημίας COVID-19, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά τους σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας;


[1]     Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «A New Drive for Primary Care in Europe: Rethinking the Assessment Tools and Methodologies» (Νέα ώθηση για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: επανεξέταση των εργαλείων αξιολόγησης και των μεθοδολογιών), 2018

EL
E-006842/2020
Aπάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(23.3.2021)

Η Επιτροπή στηρίζει την επένδυση των κρατών μελών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με την παροχή χρηματοδότησης και την ενίσχυση των γνώσεων για τη χάραξη πολιτικής. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη απόδοση των συστημάτων υγείας που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια περίθαλψη σε διάφορα κράτη μέλη επισημαίνονται στις ανά χώρα εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου[1]. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ένας από τους τομείς που παρουσιάζονται στα προφίλ υγείας ανά χώρα που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ»[2] και ήταν ένα από τα θέματα της συνοδευτικής έκθεσης του 2017[3]. Η έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα μέλη στην ερώτησή τους είναι αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας[4], η οποία ανέπτυξε μια ιδέα για τη μέτρηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Για τις επενδύσεις τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ιδίως  τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία[5]. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[6] εξετάζεται επίσης από τα κράτη μέλη για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει έργα όπως το SCIROCCO Exchange[7] και το VIGOUR[8], καθώς και την πρόσφατα δρομολογηθείσα κοινή δράση για την εφαρμογή της ψηφιακής και ολοκληρωμένης ανθρωποκεντρικής περίθαλψης[9]. Προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές ενσωμάτωσης της περίθαλψης, ενώ η πρωτοβάθμια περίθαλψη διαδραματίζει βασικό ρόλο. Η στήριξη της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι μία από τις πιθανές επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος EU4Health 2021-2027[10].

Η βελτίωση των συστημάτων πληροφόρησης και επιτήρησης αποτελεί μέρος των δράσεων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας[11].


[1] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/winter-package_el
[2] https://ec.europa.eu/health/state/summary_el
3] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
[4] https://ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/overview_el
[5] https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/
[6] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
[7] https://www.sciroccoexchange.com/
[8] https://vigour-integratedcare.eu/
[9] https://www.kronikgune.org/en/kronikgune-leads-the-jadecare-joint-action-at-european-level-with-the-participation-of-48-organisations-from-17-european-countries/
[10] https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EL

Είμαι Υπέρ των Αμβλώσεων και του Δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους!

Είμαι Υπέρ των Αμβλώσεων και του Δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους!

Δήλωσα προ ολίγου δημόσια και θα το κάνω όσες φορές χρειαστεί και με όποιον τρόπο μου επιτρέπει η πολιτική μου ιδιότητα πως το ανθρώπινο δικαίωμα και η υπεράσπισή του θα είναι πάντα ένας ακλόνητος προσωπικός μου πυλώνας. Το δικαίωμα στην άμβλωση είναι απόλυτο και ως προς αυτό ήμουν, είμαι και θα είμαι κάθετος!

Σύγχρονα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις| paron.gr

Άρθρο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου στο paron.gr

Σε λίγες ημέρες, η χώρα μας θα μετρά σχεδόν έναν χρόνο από το πρώτο αυστηρό lockdown και από το πρώτο ουσιαστικό πάγωμα της αγοράς. Μετά από μια δεκαετή αγωνιώδη προσπάθεια υπέρβασης της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα έρχεται για ακόμα μια φορά αντιμέτωπη με την πρόκληση της οικονομικής ύφεσης, με τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες και τις οικογένειες αυτών να αγωνιούν για τη δυνατότητά τους να επιβιώσουν την επόμενη ημέρα.

Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το παρόν διάστημα συμμετέχω σε πλήθος γόνιμων συζητήσεων και διαβουλεύσεων σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα προάγουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες και καινοτόμες θέσεις εργασίας καθώς και ένα πολύ πιο πρόσφορο έδαφος για τους επενδυτές.

Μολονότι, ως πολιτικός αλλά και ως ψυχίατρος, κατανοώ πλήρως τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της εισοδηματικής αβεβαιότητας που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, όσοι βρίσκονται σε αναστολή καθώς και όλοι όσοι αναζητούν ενεργά εργασία μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμένων και συχνά υποαμειβόμενων επιλογών, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρώπη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η παρούσα υγειονομική κρίση να μην ισοπεδώσει την αξιοπρέπεια των μικρομεσαίων νοικοκυριών και να μπορέσουν να αντέξουν έως ότου επέλθει η επιζητούμενη οικονομική ανάκαμψη.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που πλήττεται από την παρούσα ύφεση. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες και αναζητούν άμεσες λύσεις, με τις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο και παραδοσιακά διέθεταν πιο εξασθενημένα υγειονομικά, οικονομικά και εργασιακά συστήματα να ανησυχούν πολύ περισσότερο. Η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις αγωνιώδεις αυτές εκκλήσεις και με σκοπό να θωρακίσει τις οικονομίες των κρατών-μελών της, κατασκεύασε, σε πρωτοφανείς ρυθμούς, ορισμένα πολυμορφικά πακέτα οικονομικής στήριξης, πολλά από τα οποία μάλιστα αναμένεται να τεθούν σε άμεση εφαρμογή εντός του έτους 2021.

Το «Next Generation EU» αποτελεί ένα τέτοιο πακέτο ανάκαμψης και αφορά τη χρονική περίοδο 2021 – 2027. Η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει περίπου 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,5 δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,5 δισ. δάνεια. Στις χρηματοδοτήσεις αυτές προστίθενται επιπλέον σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021 – 2027. Με στόχο εντός του 2021 να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση μπαίνει στο νέο έτος σκοπεύοντας να αξιοποιήσει το ταχύτερο δυνατό και εμπροσθοβαρώς τον «ευρωπαϊκό αυτό κουμπαρά» των 26,743 δισ. ευρώ, συνυπολoγιζόμενης και της εθνικής μας συμμετοχής.

Πώς μπορούμε όμως να εξασφαλίσουμε πως όλα αυτά τα χρήματα θα καταφέρουν να αξιοποιηθούν προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων; Το ερώτημα αυτό μοιάζει να αποτελεί ένα πραγματικό διακύβευμα για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα από εδώ και στο εξής οφείλει να ευαισθητοποιήσει και να προσφέρει κίνητρα στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και να εξασφαλίσει άμεσα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά εργαλεία, έτσι ώστε μέσα από την παρουσίαση στοχευμένων προτάσεων να μπορέσει να εκταμιεύσει το συντομότερο δυνατό τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρήματα. Οι πρακτικές αυτές θα μας βοηθήσουν να θωρακίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα δικαιώματα των ελλήνων εργαζομένων, ενώ την ίδια στιγμή θα συμβάλουν κατά πολύ στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης του τόπου μας.

Ως πολίτης, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που η χώρα μας ήταν μία από τις πρώτες που κατέθεσαν ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρακτική αυτή κατέδειξε την ετοιμότητα του τόπου μας στο να δεχθεί και να απορροφήσει όλες τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, με σαφή προσανατολισμό στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της πράσινης ανάπτυξης. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομική αλλά οφείλει να είναι πρωτίστως ατομική και κοινωνική, το σχέδιο αυτό τόνισε την ανάγκη έμπρακτης προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας μέσα από την εφαρμογή εστιασμένων μέτρων κοινωνικής στήριξης.

Ολοκληρώνοντας, θα επιθυμούσα να τονίσω πως αποτελεί για μένα ύψιστη προτεραιότητα η προστασία των υπαρχουσών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα καθώς και η δημιουργία νέων, που θα στηρίζονται στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η σημερινή κρίση που όλοι μας βιώνουμε θα πρέπει να ιδωθεί ως ευκαιρία κατασκευής ενός πιο σύγχρονου, δίκαιου και ανθεκτικού εργασιακού κόσμου. Αυτή η θέση είναι μία από τις βασικές που επιθυμώ να υπηρετήσω και γι’ αυτόν τον λόγο δηλώνω παρών σε κάθε συναφή πρωτοβουλία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Θέμα: Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας| 10/3/2021

Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Σήμερα θίγουμε ένα αρκετά ευαίσθητο κοινωνικό και πολιτικό θέμα για πολλά Κράτη Μέλη και πολιτικές ομάδες.

Για το λόγο αυτό, πολλά κράτη μέλη δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του νομικού κενού για την προστασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους και τη βία λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

Παρατηρούμε μια οπισθοδρόμηση και επαναφορά σε ακραίες συντηρητικές θέσεις σε αρκετά κράτη μέλη με αλλαγές στο νομικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία και στην Πολωνία.

Πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε κοινωνικές αδικίες για κανέναν, και να σεβαστούμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Όπως την προώθηση της αποδοχής της μοναδικότητάς τους στον εργασιακό χώρο και την ανεμπόδιστη πρόσβασή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, στη ζωή.

Σας ευχαριστώ.

Θέμα: Απασχόληση & Κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021| 10/3/2021

Ευχαριστώ πολύ κύριε/κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητέ/ή Επίτροπε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τη Eurostat, μόνο το 50,6 % των ατόμων με αναπηρίες βρίσκονται σε απασχόληση. Το 2019 δε, 28.4 % των Ευρωπαίων συμπολιτών μας με κινητικές δυσκολίες αντιμετώπιζαν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία μας φέρνουν αντιμέτωπα με την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να επικεντρωθεί περισσότερο στην έννοια της κοινωνικής βιωσιμότητας.

Αλλά και την ανάγκη να υιοθετήσουμε κοινωνικές πολιτικές οι οποίες να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της μείωσης της φτώχειας, των ανισοτήτων στην πρόσβαση σ’ υπηρεσίες, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι οποίες με τη σειρά τους, θα μας επιτρέψουν ν’ αδράξουμε τις μοναδικές ευκαιρίες που συνεπάγονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας μας.

Αλλά και ν’ αντιμετωπίσουμε, ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες στις κοινωνίες μας.

Αυτός είναι ο δρόμος για να επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο.

Γιατί όταν εγώ σαν Ευρωβουλευτής δε μπορώ να μιλήσω από το κεντρικό πόντιουμ λόγω αναπηρίας, μπορείτε να φανταστείτε τί προσκόμματα και εμπόδια αντιμετωπίζουν άλλοι ανάπηροι συμπολίτες μας στους χώρους εργασίας αλλά κι εν γένει, στη ζωή τους.

Σας ευχαριστώ

Θέμα: EU4health και ανάγκη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία- Παρέμβαση| 9/3/2021

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητή Επίτροπε κ. Κυριακίδη,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η έκθεση για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θέτει στο επίκεντρο μια σειρά από απαραίτητα στοιχεία που έχω θίξει κι εγώ, όπως:

·         την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην υγεία, κι ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά μας

·         τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας

·         αλλά και την έμφαση σε προκλήσεις, όπως η ψυχική υγεία κι η δημογραφική γήρανση.

Κυρίως όμως γιατί είναι μια απτή απόδειξη της συνεισφοράς της πολιτικής μου ομάδας, αλλά κι όλου του Κοινοβουλίου, στο να καταφέρουμε να τριπλασιάσουμε τους πόρους του προγράμματος.

Ωστόσο, αυτό πρέπει να είναι μόνο η αρχή! Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και στον τομέα της υγείας.

Λαμβάνοντας λοιπόν, σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα από την πανδημία, θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία.

Μια Ένωση που θα προτάσσει την ανάγκη επένδυσης στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας για ν’ αποτρέψουμε την κατάρρευση των συστημάτων υγείας σ’ ενδεχόμενη, νέα υγειονομική κρίση.

Αλλά και μια Ένωση με μια πραγματικά ολιστική στρατηγική για την κατάρτιση και την ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού, και που θα επιτρέπει στα συστήματα υγείας μας να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Μ’ ένα και μόνο στόχο: Τη διασφάλιση σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών!

Σας ευχαριστώ