Θωρακίζοντας τα Δικαιώματα των Αναπήρων Πολιτών σε Ευρώπη και Ελλάδα| Το Παρόν

Άρθρο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για την εφημερίδα «Το Παρόν».

Πραγματοποιώντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή, συνειδητοποιεί κανείς πολύ εύκολα, ότι οι ανάπηροι πολίτες συνιστούν μία κοινωνική ομάδα, τα δικαιώματα της οποίας, διαχρονικά πλήττονταν βαθύτατα μέσα από κάθε κοινωνική και πολιτισμική μεταβολή. Η μετάβαση από το «ιατρικό» στο «κοινωνικό» μοντέλο για την αναπηρία κατά τις δεκαετίες που προηγήθηκαν και ακολούθως, η σύγχρονη εστίαση στον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτέλεσε αναμφίβολα μία διαδρομή, γεμάτη από προκλήσεις τόσο για τους ανάπηρους πολίτες όσο και για τις οικογένειες τους. Ο δικός μου αγώνας ξεκίνησε επίσημα μέσα από τη συμμετοχή μου στην ίδρυση του Οργανισμού Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος «I-living» το 2014, ο οποίος εμπνευσμένος από τη Σύμβαση του ΟΗΕ, επικεντρώνεται στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως αναπηρίας, να μπορεί να διαβιεί ελεύθερα στην κοινωνία με όρους ισοτιμίας.

Η επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του προαιρετικού πρωτοκόλλου, αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2011) και στη συνέχεια από την Ελλάδα (2012) αποτέλεσε μία πολιτική πρωτοβουλία για την ποιότητα ζωής των αναπήρων πολιτών, καθώς έφερε στο φως την ανάγκη έμπρακτης διάδοσης και κατοχύρωσης των αξιών της ισότητας, της ισοτιμίας, της ελευθερίας, της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας στο εσωτερικό των κοινωνιών μας. Στην Ευρώπη σήμερα εκτιμάται, ότι διαβιούν πάνω από 100 εκατομμύρια ανάπηροι πολίτες και ότι ένα σημαντικό ποσοστό εξ’ αυτών έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στο σχεδιασμό της νέας στρατηγικής «Ένωση Ισότητας: Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021 – 2030». Στόχος την νέας Στρατηγικής είναι να διασφαλίσει με έμπρακτο τρόπο την πλήρη και ισότιμη κοινωνική συμμετοχή των αναπήρων ατόμων σε κάθε έκφανση της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής των κρατών – μελών.

Το «κλειδί» για την επιτυχή έκβαση των στόχων, που τίθενται μέσα από τη νέα «Ευρωπαϊκή Στρατηγική», δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την επίτευξη της έννοιας της καθολικής προσβασιμότητας των αναπήρων πολιτών, στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, αλλά και σε πάσης φύσεως δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Αποδίδεται ιδιαίτερη μέριμνα και στη δυνατότητα των αναπήρων πολιτών να μπορούν να μετακινούνται, να επιμορφώνονται και να εργάζονται ελεύθερα μεταξύ των διαφορετικών χωρών της ΕΕ και για αυτό το λόγο προέκυψε η ανάγκη ενός κοινού αποδεκτού ορισμού για την αναπηρία, η συγκεκριμενοποίηση του αριθμού των αναπήρων που ζουν στην Ευρώπη και ο προσδιορισμός των συνθηκών διαβίωσής τους, καθώς και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα και αν διαμένουν ή επιθυμούν να μετακινηθούν.

Ένας επόμενος κομβικός πυλώνας, που αναμένεται να ενισχυθεί είναι ο τομέας της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών με σκοπό τη καλλιέργεια ενός κοινού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και σπουδαστές με και χωρίς αναπηρία. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις αναμένεται να παρέχουν στους ανάπηρους νέους τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και να υποστηριχθεί η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των αναπήρων ενηλίκων. Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, η νέα «Στρατηγική» δεσμεύεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων προδιαγραφών πρόσβασης στην εργασία από τους ανάπηρους εργαζομένους, και θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση και επιπλέον κίνητρα στις επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η διασφάλιση του δικαιώματος των αναπήρων στην αξιοπρεπή και ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί έναν από τους ύψιστης σημασίας στόχους αυτής της «Στρατηγικής». Σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία και να υπάρξει ενοποίηση των φορέων του κάθε κράτους, ώστε οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας να εκσυγχρονιστούν και να μπορέσει να γίνει πράξη η ελεύθερη διαβίωση των ανάπηρων ατόμων. Επίσης, υφίσταται ειδική πρόβλεψη για τη βελτίωση του δικτύου κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οικογενειών με ανάπηρα μέλη, καθώς και για την καταπολέμηση της κατάχρησης και των διακρίσεων σε βάρος των ανάπηρων παιδιών και γυναικών.

Αυτό που διαφοροποιεί τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική από τα προηγούμενα Ευρωπαϊκά εγχειρήματα, είναι η ύπαρξη ξεκάθαρων και μετρήσιμων στόχων που θα συνδέονται με την ανακατανομή των χρηματοδοτήσεων προς τα κράτη – μέλη, τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, καθώς και η τακτική αναθεώρηση της ίδιας της «Στρατηγικής» ύστερα από τη διαβούλευση μεταξύ ανεξάρτητων επιτροπών και φορέων δράσης σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στις διαδικασίες αξιολόγησης, κομβικής σημασίας θεωρείται και η συμμετοχή ανεξάρτητων εκπροσώπων από τα αναπηρικά κινήματα, καθώς και η δυνατότητα, που παρέχεται στους ίδιους τους ανάπηρους πολίτες και στις οικογένειές τους να ακουστούν μέσα από τη συμμετοχή τους σε εστιασμένες ερευνητικές διαδικασίες.

Θα ήθελα να τονίσω, πως σύντομα και η χώρα θα προχωρήσει στην πρωτοποριακή εφαρμογή ενός «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία». Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» εμπνέεται από Σύμβαση του ΟΗΕ και ακολουθεί τις στρατηγικές και τους στόχους, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι, έχει αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά το γεγονός, ότι η οικονομική και υγειονομική κρίση έθεσαν εν αμφιβόλω πολλά από τα δικαιώματα των αναπήρων, κεντρικός στόχος τόσο της Ευρώπης όσο και της Ελλάδας παραμένει η  μακροπρόθεσμη εξάλειψη κάθε φυσικού και θεσμικού εμποδίου, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο, την ανεξαρτησία και την ευημερία των αναπήρων πολιτών.

Επιστολή προς τον Valdis Dombrovskis: Ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης εκ μέρους της Τουρκίας

Επιστολή προς τον Valdis Dombrovskis: Ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης εκ μέρους της Τουρκίας

Αγαπητέ Αντιπρόεδρε,

Σε δήλωση της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες δυσκολίες στην εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, δηλαδή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει την Τελωνειακή Ένωση με την Κυπριακή Δημοκρατία παρά την υποχρέωσή της.

Στις συναντήσεις σας με την τουρκική κυβέρνηση και ιδίως στις συναντήσεις σας με τον τουρκικό υπουργό εμπορίου στις 28 Μαΐου και 14 Ιουνίου 2021, έχετε θέσει το ζήτημα της αποτελεσματικής εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Ποια ήταν η αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης;
Μπορείτε να κοινοποιήσετε με διαφάνεια τα κύρια μηνύματα που διαβιβάστηκαν και τις ενέργειες παρακολούθησης που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένου σχετικού χρονοδιαγράμματος;

Konstantinos ARVANITIS
Anna-Misel ASIMAKOPOULOU
François-Xavier BELLAMY
Lefteris CHRISTOFOROU
Emmanouil FRAGKOS
Carlo FIDANZA
Loucas FOURLAS
Alexis GEORGOULIS
Giorgos GEORGIOU
Eva KAILI
Manolis KEFALOGIANNIS
Elena KOUNTOURA
Niyazi KIZILYUREK
Stelios KYMPOUROPOULOS Georgios KYRTSOS
Costas MAVRIDES
Evangelos MEIMARAKIS
Demetris PAPADAKIS
Dimitrios PAPADIMOULIS
Elissavet VOZEMBERG
Chrysoula ZACHAROPOULOU
Theodoros ZAGORAKIS


47 Χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο

47 Χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο

Η Κύπρος και ο Ελληνισμός για 47ή χρονιά ζουν με το άγος της εισβολής του «Αττίλα». Ακόμη μια χρονιά που το Διεθνές Δίκαιο έμεινε κενό γράμμα εξαιτίας της Τουρκικής επιθετικότητας.
Όμως, όσα χρόνια και αν περάσουν δεν ξεχνάμε τους ήρωες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν, τους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, τους αγνοούμενους που τους περιμένουν οι οικογένειες τους.

Επιστολή Κυμπουρόπουλου προς J. Borrell για την παραβατική στάση της Τουρκίας

Επιστολή Κυμπουρόπουλου προς J. Borrell για την παραβατική στάση της Τουρκίας

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κιμπουρόπουλος, απέστειλε επιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Commission, κ. Josep Borrell με αφορμή το περιστατικό 16ης Ιουλίου 2021, όταν σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής άνοιξε πυρ κατά σκάφους της Κυπριακής Λιμενικής Αστυνομίας που πραγματοποιούσε περιπολία εντός κυπριακών χωρικών υδάτων.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε Κύριε Borrell,

Έλαβα την απόφαση να σας στείλω την παρούσα επιστολή καθώς ως ευρωπαίος πολίτης αισθάνομαι απόλυτη απογοήτευση από την στάση των Ευρωπαϊκών Θεσμών απέναντι στην παραβατική, προκλητική και επιθετική στάση της Τουρκίας.

Αφορμή για την επιστολή μου αυτή είναι το σημερινό περιστατικό 16ης Ιουλίου 2021, όταν σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής άνοιξε πυρ κατά σκάφους της Κυπριακής Λιμενικής Αστυνομίας που πραγματοποιούσε περιπολία εντός κυπριακών χωρικών υδάτων. Μέχρι τώρα κύριε Αντιπρόεδρε η στάση σας, σε προσωπικό επίπεδο όσο και των υπολοίπων ευρωπαϊκών θεσμών, εξαιρουμένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει υπάρξει απογοητευτική. 

Συμπεριφέρεστε κύριε Αντιπρόεδρε απέναντι στην Τουρκία με τρόπο φοβικό και αναποφάσιστο. Έχετε υιοθετήσει μια στρατηγική κατευνασμού αντίστοιχη της πολιτικής κατευνασμού του Μεσοπολέμου. Αναρωτιέμαι κύριε Αντιπρόεδρε που έχετε θέσει την κόκκινη γραμμή, ώστε να πάψετε να αντιμετωπίζετε την Τουρκία ως εταίρο και συνομιλητή σας; 

Χρειάζεται μήπως να εγκαταστήσουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις και βάσεις στην Κύπρο; 

Χρειάζεται μήπως να βυθίσουν κάποιο Κυπριακό ή Ελληνικό σκάφος;

Κύριε Borrell έχετε λάβει μια εξόχως τιμητική θέση η οποία όμως έχει και βαρύτατες ευθύνες. Ήρθε πλέον η ώρα να αναλάβετε αυτές τις ευθύνες.

Μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να είστε διατεθειμένος να εθελοτυφλείτε και να αδιαφορείτε, ίσως και να δέχεστε να σας εμπαίζει ο Πρόεδρος Erdogan, όμως οι λαοί της Ευρώπης δεν ανέχονται κάτι τέτοιο.

Αν η Ε.Ε και εξαιτίας σας σύρεται από την Τουρκία σε ακινησία, διερωτώμαι τι θα συμβεί στην περίπτωση που η απειλή κατά της ευρωπαϊκής κυριαρχίας μας προέλθει από κάποια άλλη τρίτη χώρα.

Με εκτίμηση,

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

ΥΓ: Αν είναι η επιστολή μου να απαντηθεί με γενικόλογες διατυπώσεις ευχολόγιων σας παρακαλώ να μην απαντήσετε καθόλου. Θα εκλάμβανα κάτι τέτοιο ως προσβολή. 

Έγκριση έκθεσης με εισήγηση Στέλιου Κυμπουρόπουλου για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων μέσω των ευρωπαϊκών αναφορών

H Έκθεση για την αποτελεσματική προστασία των αναπήρων μέσω των ευρωπαϊκών αναφορών, με σφραγίδα Στέλιου Κυμπουρόπουλου, έγινε καθολικά αποδεκτή με 31 ψήφους υπέρ από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υποστήριξε και πέτυχε την έγκριση σειράς τροπολογιών του για την αύξηση της συμμετοχής των αναπήρων στην εργασία αλλά και της διασύνδεσής τους με την «ανοιχτή» αγορά εργασίας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τον ορισμό σχετικών χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη της, την κοινή ερμηνεία σ’ όλα τα Κράτη Μέλη όρων όπως η απο-ιδρυματοποίηση κι η ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων ενδυνάμωσης και μηχανισμών καταγγελίας διακρίσεων.

Η Έκθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και καλεί τα Κράτη Μέλη να προωθήσουν συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές πολιτικές, και να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των αναπήρων παιδιών.

Υπογραμμίζει δε την ανάγκη για αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας σ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, της άμεσης υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας ενώ γίνεται κι ειδική μνεία στις επιπτώσεις της πανδημίας για τους ανάπηρους, τους ηλικιωμένους αλλά και τις οικογένειές τους.

Δυο χρόνια προκλήσεων και μεγάλων αλλαγών | tomanifesto.gr

Άρθρο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για το tomanifesto.gr

Στις 7 Ιουλίου ολοκληρώνονται 2 χρόνια από την ανάληψη της ευθύνης της διακυβέρνησης της χώρας από την ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι μας γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή τις μεγάλες προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες αλλαγές που έπρεπε να προωθήσουμε για να γυρίσει σελίδα η χώρα και να βγει από την στασιμότητα της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές πολιτικής προωθήθηκαν σε όλους τους τομείς της Διοίκησης με γνώμονα τη ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή με μία σειρά από μεθοδευμένες μεταρρυθμίσεις άρχισε να αλλάζει το κοινωνικό κράτος.

Αρχικά συντάχθηκε η ολιστική Εθνική Στρατηγική για την αναπηρία υπό την επίβλεψη του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, η οποία και άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με την θεσμοθέτηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και εντός του καλοκαιριού με την ψήφιση του νόμου για την θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού.

Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση προχώρησε και σε τολμηρές τομές στην αγορά εργασίας και στην δημόσια διοίκηση. Εισήγαγε πρώτη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και διατηρώντας την αναγκαία εργασιακή ευελιξία. Εισήχθησαν αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας για την άρση των αδικιών του παράλογου νόμου Κατρούγκαλου. Υιοθετήθηκαν τολμηρές αλλαγές στην προστασία των εργαζομένων με την μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή και την θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιπτώσεις της τηλεργασίας στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων τέθηκαν στο επίκεντρο με την έγκριση της Έκθεσης για το δικαίωμα στην αποσύνδεση. H ομάδα των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, συμμετείχε ενεργά σε όλες τις υπό συζήτηση νομοθετικές προτάσεις, όπως η πρόταση για την θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού, καθώς και για την έγκριση του Ψηφίσματος για τις απαραίτητες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, υπό το φως των αλλαγών στην αγορά εργασίας. Η Ευρωομάδα της ΝΔ συμμετείχε δραστήρια στην σύνταξη του Ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρίας επηρεάζοντας σημαντικά το τελικό κείμενο της Κομισιόν. Με ενεργητικότητα σε συνεργασία με τους συναδέλφους και του ΕΛΚ πετύχαμε να υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο εκθέσεις για την εξάλειψη της αστεγίας και την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση.

Η κυβέρνηση παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία δεν σταμάτησε στιγμή να υλοποιεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, όμως θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού και θα επιτελέσουμε ως παράταξη όπως έκανε πάντα η ΝΔ το καθήκον μας προς το Λαό χωρίς να υποκύψουμε στον λαϊκισμό και την δημαγωγία της αντιπολίτευσης.

Θέμα: Aποϊδρυματοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης για ανάπηρα άτομα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001744/2021 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Sylwia Spurek (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), José Gusmão (The Left), Jarosław Duda (PPE), Biljana Borzan (S&D), Rosanna Conte (ID), Tanja Fajon (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Radka Maxová (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Ádám Kósa (NI), Mónica Silvana González (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Milan Brglez (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

Θέμα: Aποϊδρυματοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης για ανάπηρα άτομα

Στις 2 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δημοσίευσε τις καταληκτικές της παρατηρήσεις σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν σε ολόκληρη την ΕΕ να ζουν σε ιδρύματα και όχι στις τοπικές τους κοινότητες, μολονότι ένας από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 1 και 19 κύριους σκοπούς της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν υπό συνθήκες αυτονομίας.

Η επιτροπή επισήμανε ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για τη διατήρηση ιδρυμάτων ή για επενδύσεις σε νέα οικιστικά συγκροτήματα που διατηρούν τον ιδρυματικό τρόπο λειτουργίας τους. Η επιτροπή συνέστησε στην ΕΕ να διακόψει τις δαπάνες αυτές και στη θέση τους να πραγματοποιήσει φιλόδοξες επενδύσεις στη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης.

Υπό το φως των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Σε ποιες συγκεκριμένα ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να αναστείλει, να αποσύρει ή να ανακτήσει τα κονδύλια που έχουν διατεθεί για την επέκταση ή την αναμόρφωση της ιδρυματικής φροντίδας;

2.    Τι πράττει για να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης;

3.    Πώς αξιολογεί τον ρυθμό της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης στην ΕΕ;

EL
E-001744/2021
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(7.7.2021)

Η Επιτροπή παρακολουθεί εάν τα κονδύλια της ΕΕ στηρίζουν επενδύσεις για την προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο[1], συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD). Ωστόσο, ενώ η Επιτροπή παρέχει τεχνικές συμβουλές σχετικά με την ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την εφαρμογή της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης, τα κράτη μέλη επιλέγουν και εφαρμόζουν εργασίες/έργα σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει παραβίαση της UNCRPD, μπορεί να προβεί σε διακοπή ή αναστολή χρηματοδότησης ή σε δημοσιονομική διόρθωση αν οι παράτυπες δαπάνες δεν έχουν διορθωθεί από τα κράτη μέλη. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν χρειάστηκε να προσφύγει στα μέτρα αυτά και δεν είναι ενήμερη για τυχόν διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται σε επίπεδο κρατών μελών.

Για την περίοδο 2021-2027 ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων απαιτεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μια στρατηγική για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και σε επίπεδο τοπικής κοινότητας[2], καθώς και ένα εθνικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της εφαρμογής της UNCRPD[3]. Αμφότερες απαιτήσεις αποτελούν προϋπόθεση για τη χρήση των σχετικών κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή θα τις αξιολογήσει.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, καταγγελίες κυρίως από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία δείχνουν ότι πολλά άτομα εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμά τους στην αυτόνομη διαβίωση. Η πορεία της εφαρμογής συζητείται τακτικά μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής καθώς και σε άλλα φόρουμ. Έως το 2023 η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες θα συστήσει στα κράτη μέλη βελτιώσεις σχετικά με την αυτόνομη διαβίωση και την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία.


[1]Αιτιολογική σκέψη 5 του ΚΚΔ, αιτιολογική σκέψη 30 και άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΚΤ+.
[2] Παράρτημα IV του ΚΚΔ, θεματικοί αναγκαίοι πρόσφοροι όροι 4.4. και 4.6.
[3] Παράρτημα III του ΚΚΔ, οριζόντιος αναγκαίος πρόσφορος όρος της UNCRPD.

2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σήμερα κλείνω δύο χρόνια θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η ημέρα δεν είναι μόνο μια προσωπική επέτειος, αλλά μια συμβολική πράξη απόδειξης πως η πραγματική θέληση, όταν βασίζεται σε θεμέλια, μπορεί να βρει το κέντρο του στόχου.
Δύο χρόνια βαδίζω σε έναν δρόμο μακρύ, δύσκολο, γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις που με περιμένουν σε ανύποπτους χρόνους για να δοκιμάζομαι κι εγώ ο ίδιος στις προκλήσεις που εμπεριέχουν.
Δύο χρόνια μετράω προσπάθειες, νίκες και μικρές ήττες.

Πράσινη ενέργεια, Προσωπικός Βοηθός, Στρατηγική Αναπηρίας, Δικαίωμα στην αποσύνδεση, φροντίδα τομέα Ψυχικής Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι μερικοί μόνο τίτλοι που γράφοντας τους νιώθω ικανοποίηση για την προσωπική μου εμπλοκή στην υλοποίηση του έργου που αντικατοπτρίζουν.

Βρίσκομαι εδώ που η δική σας επιλογή και η δική μου προσπάθεια μου επέτρεψαν να βρεθώ. Θα τιμώ αυτές τις δύο δυνάμεις μέχρι την τελευταία ημέρα!
Σας Ευχαριστώ!

Παρέμβαση στον οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το εαρινό πακέτο του ευρωπαϊκού εξαμήνου του 2021

Παρέμβαση στον οικονομικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το εαρινό πακέτο του ευρωπαϊκού εξαμήνου του 2021

Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε,
Αγαπητέ Εκτελεστικέ Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκις,
Αγαπητέ Επίτροπε Σμιτ,
Αγαπητέ Επίτροπε Τζεντιλόνι,
Τα μέτρα στήριξης της ΕΕ και των Κρατών Μελών συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας.

Η δε παράταση της ρήτρας γενικής διαφυγής και για το 2022 είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης θέτουν τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Και για να τις αντιμετωπίσουμε πρέπει να πάμε ακόμη παραπέρα.

Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω:
• Πώς θα διασφαλίσουμε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων;
• Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η στοχευμένη ενίσχυση επιχειρήσεων δε θα αρθεί πρόωρα με κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας, τη βιωσιμότητά αλλά και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σ’αυτά;
• Τί μέλει γενέσθαι με την αναμόρφωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε., όπου κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συζητήσουμε τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Σας ευχαριστώ

Συμπεράσματα webinar «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης»

Συμπεράσματα webinar «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης»

Με πλήρη επίγνωση της ιστορικής ευκαιρίας της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου επταετούς κοινοτικού προϋπολογισμού 2021-2027, διοργάνωσα εχθές, 22 Ιουνίου το webinar, υπό την αιγίδα του EPP Group in the European Parliament και της Κ.Ε.Δ.Ε, με θέμα «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης», με στόχο ν’ αναδείξω τον κεντρικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δήμοι της χώρας μας αλλά και τις σχετικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Οι εκλεκτοί ομιλητές, εκ μέρους της Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, ο Επικεφαλής του τομέα Περιφερειακής Πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Carsten Rasmussen, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Κρεμλής, ο Διοιηκητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Μαντζούφας, ο Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Κοκόσσης, ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος EU City Facility κ. Μιχαήλ, o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Easy Smart Grid, κ. Walter και ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Παπαστεργίου, ανέλυσαν τις προκλήσεις και χρηματοδοτικές δυνατότητες σε μια σειρά από τομείς όπως η κυκλική οικονομία αλλά και προγράμματα μ’ έμφαση στην επαρχία και την επιχειρηματικότητα.

Διαφάνηκε καθαρά η ανάγκη ενός ολιστικού σχεδιασμού, εκπόνησης στόχων αλλά και η προσαρμογή αυτών στην Εθνική μας Στρατηγική.

Επιπρόσθετα, αρκετοί από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στο ρόλο της αυτοδιοίκησης αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης και παροχής τεχνικής βοήθειας σε μικρούς Δήμους, νησιά κι απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης με σεβασμό στους πολίτες και το περιβάλλον.

Από την πλευρά μου, υπογράμμισα το γεγονός ότι αποτελεί επιτακτική απαίτηση πλέον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει κατάλληλα τους πόρους από το νέο Πολυετές προϋπολογισμό 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και απαιτείται η ενημέρωση και η εύρεση νέων καλών πρακτικών. Οι αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να θέσουν τις βάσεις για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο της κατανομής των πόρων και την ανάληψη ουσιαστικής δράσης στο σχεδιασμό, προγραμματισμό αλλά και την απευθείας διαχείριση και διάθεση πόρων στις τοπικές τους κοινωνίες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλλά και την ανάγκη για διαύλους επικοινωνίας με ειδικούς και συνεργασία μεταξύ των Δήμων με στόχο την ενδυνάμωσή τους καθώς και να τους θέσουμε στο επίκεντρο των χρηματοδοτήσεων.

Γιατί μόνο έτσι, με κυκλική οικονομία/επιχειρηματικότητα κι όχι με στείρα ανακύκλωση ιδεών, θα καταφέρουμε να μετασχηματίσουμε τις τοπικές κοινωνίες σε κοινωνίες μέλλοντος!

Στο απόσπασμα που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μικρό μέρος της ομιλίας μου. Ολόκληρο το webinar παραμένει διαθέσιμο στη σελίδα μου στο Facebook.