Θέμα: Εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025 – Συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000716/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Cornelia Ernst (The Left), Romeo Franz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE),
Hilde Vautmans (Renew), Samira Rafaela (Renew), Peter Pollák (PPE), Gwendoline Delbos-
Corfield (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Maria
Walsh (PPE), Brando Benifei (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D),
Dietmar Köster (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Marisa Matias (The Left),
Karen Melchior (Renew), José Gusmão (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Θέμα: Εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025 – Συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η Επιτροπή προτίθεται να προσλάβει συντονιστή για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Κύριο αίτημα της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και τη διαφορετικότητα (ARDI) και της κοινωνίας των πολιτών ήταν να προσληφθεί εμπειρογνώμονας με σχετική πείρα, ο οποίος θα είχε επιχειρησιακό ρόλο και θα ανήκε σε φυλετική μειονότητα, γεγονός
που θα αντικατόπτριζε ταυτόχρονα τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει την πολυμορφία της. Δεδομένου ότι η εν εξελίξει διαδικασία πρόσληψης αφορά μόνο το υφιστάμενο προσωπικό της Επιτροπής, εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένες από τις προαναφερθείσες συστάσεις που έχουν διατυπώσει οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πληττόμενων κοινοτήτων δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη. Η διακομματική ομάδα ARDI θα επιθυμούσε η διαδικασία αυτή να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο αποτελεσματική δέουσα επιμέλεια. Επιπλέον, μία από τις συστάσεις μας ήταν να προσλάβει η Επιτροπή μια ομάδα και όχι ένα μόνο συντονιστή που θα εργαστεί για την καταπολέμηση του ρατσισμού.

 1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να προσλάβει συντονιστή ή ομάδα, ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής
  και πότε θα αναλάβει ο συντονιστής/η ομάδα τον νέο ρόλο του/της;
 2. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή διαθέτει ήδη έναν συντονιστή για την καταπολέμηση του
  μίσους κατά των μουσουλμάνων, μια μονάδα για τους Ρομά και μια ομάδα για τον αντισημιτισμό,
  τίθεται το ερώτημα τι είδους δομή θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, πώς
  θα συνεργαστεί ο συντονιστής για την καταπολέμηση του ρατσισμού με τις υφιστάμενες
  προαναφερθείσες δομές και ποια θα είναι η ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων;
 3. Ποια θα είναι τα κύρια καθήκοντα του συντονιστή;

E-000716/2021
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(10.5.2021)

Η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή έμπειρου υποψηφίου ως νέου συντονιστή κατά του ρατσισμού, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει απτά και έγκαιρα αποτελέσματα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού
2020-2025. Τα κύρια καθήκοντα του συντονιστή θα περιλαμβάνουν τον γενικό συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης, την ενσωμάτωση και προώθηση της φυλετικής ή εθνοτικής ισότητας, τον καθορισμό
στρατηγικών στόχων για τη στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης κατά του ρατσισμού, σε στενό διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τη διοίκηση των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επιλογή
του συντονιστή κατά του ρατσισμού έχει πλέον ολοκληρωθεί και σύντομα θα αναλάβει καθήκοντα. Ο υπάλληλος αυτός θα επωφεληθεί από τη βοήθεια ειδικής ομάδας εντός της Διεύθυνσης Ισότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών σε ισότιμη ιεραρχική θέση με τους υπόλοιπους συντονιστές.

Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000263/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Milan Brglez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Olivier Chastel (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Michaela Šojdrová (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Karen Melchior (Renew), Laura Ferrara (NI), Henna Virkkunen (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

Θέμα: Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Από τον Μάρτιο του 2020, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Ενώ αποδεικνύονται γενικά πιο ανθεκτικά στη νόσο, τα παιδιά είναι μια ευάλωτη ομάδα που έχει υποφέρει δυσανάλογα σε αυτή την κρίση λόγω του κλεισίματος των σχολείων. Τρέχουσες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους οικογενειακούς πόρους[1]. Επιπλέον, καταδεικνύουν ότι το κλείσιμο σχολείων λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει ήδη προκαλέσει επιδείνωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες, τα μικρότερα παιδιά και/ή τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

1.    Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συνεχή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης, βοηθώντας παράλληλα τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των κρατών μελών να παρακολουθούν την εκμάθηση των μαθητών και τις άλλες προτεραιότητες;

2.    Δεδομένων των αποκλινουσών πρακτικών και των συχνά ασαφών εθνικών κριτηρίων για το κλείσιμο των σχολείων, σχεδιάζει η Επιτροπή να καταρτίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την επαναλειτουργία σχολείων, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ;


[1]     Υπηρεσία για την επιστήμη και τη γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ευρώπη και το κλείσιμο των σχολείων κατά την Covid-19». Σειρά ενημερωτικών δελτίων Fairness Policy Brief, 04/2020. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf

EL
E-000263/2021
Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (25.3.2021)

 1. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει[1] μια σειρά από πρωτοβουλίες μέσω των οποίων θα στηρίξει την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία Pathways for School Success (Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία) έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και να βελτιώσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους. Όπως ανακοινώθηκε στο νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027[2], η Επιτροπή θα υποβάλει το 2021 πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικτυακή και την εξ αποστάσεως μάθηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης στα κράτη μέλη ώστε να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και να συμβάλουν στον μετριασμό του αντικτύπου της πανδημίας, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[3], το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Ψηφιακός τομέας (CEF2), συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας Connectivity4Schools, καθώς και οι πρωτοβουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού[4].
 2. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε πολλά συστήματα, η λήψη αποφάσεων ανήκει στις τοπικές αρχές ή στα σχολεία. Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, η Επιτροπή διοργάνωσε δίκτυο εξ αποστάσεως μάθησης για εκπροσώπους υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή προσεγγίσεων ως προς τα συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε έμφαση στο εκ νέου άνοιγμα των σχολείων. Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω των υψηλού επιπέδου υπουργικών βιντεοδιασκέψεων που διοργάνωσαν οι Προεδρίες του Συμβουλίου, οι γενικοί διευθυντές που είναι αρμόδιοι για τα σχολεία και οι ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Παρότι η ΕΕ εκπληρώνει τον ρόλο της για ανάπτυξη ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το εκ νέου άνοιγμα των σχολείων, δεν υπάρχουν σχέδια για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα αυτό.

[1] https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en
[2] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
[3] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
[4] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

Θέμα: Στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Viktor Uspaskich (Renew), Maria Spyraki (PPE), Sara Cerdas (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Vangelis Meimarakis (PPE), Jarosław Duda (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Traian Băsescu (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Frances Fitzgerald (PPE), Anne Sander (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Emil Radev (PPE), Romana Tomc (PPE), Helmut Geuking (ECR), Tomislav Sokol (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Tanja Fajon (S&D), Valdemar Tomaševski (ECR), Magdalena Adamowicz (PPE), Manuel Pizarro (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Nikos Androulakis (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Manolis Kefalogiannis (PPE)

Όλα τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ έχουν φθάσει στα όριά τους και πολλοί ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID-19 δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη έχει καταστεί το σημαντικότερο τμήμα του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η έννοια της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι στατική· αντιθέτως, είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, περιφέρεια ή δήμο[1].

Η αξιόπιστη πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αποτελεί τη βάση ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού συστήματος υγείας το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υπάγονται σε δημοτικές ή περιφερειακές αρχές, οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν τη διοικητική και οικονομική ικανότητα για το έργο αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Προτίθεται να αναπροσανατολίσει ή να ενισχύσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να στηρίξει ένα κοινό περιφερειακό σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διάφορες περιφέρειες, ώστε να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης;
2.    Προτίθεται να συλλέξει στοιχεία όσον αφορά την πρόσθετη επιβάρυνση που χρειάστηκε να υποστούν τα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς λόγω της πανδημίας COVID-19, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά τους σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας;


[1]     Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «A New Drive for Primary Care in Europe: Rethinking the Assessment Tools and Methodologies» (Νέα ώθηση για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: επανεξέταση των εργαλείων αξιολόγησης και των μεθοδολογιών), 2018

EL
E-006842/2020
Aπάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(23.3.2021)

Η Επιτροπή στηρίζει την επένδυση των κρατών μελών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με την παροχή χρηματοδότησης και την ενίσχυση των γνώσεων για τη χάραξη πολιτικής. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη απόδοση των συστημάτων υγείας που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια περίθαλψη σε διάφορα κράτη μέλη επισημαίνονται στις ανά χώρα εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου[1]. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ένας από τους τομείς που παρουσιάζονται στα προφίλ υγείας ανά χώρα που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ»[2] και ήταν ένα από τα θέματα της συνοδευτικής έκθεσης του 2017[3]. Η έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αξιότιμα μέλη στην ερώτησή τους είναι αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας[4], η οποία ανέπτυξε μια ιδέα για τη μέτρηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Για τις επενδύσεις τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ιδίως  τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία[5]. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[6] εξετάζεται επίσης από τα κράτη μέλη για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει έργα όπως το SCIROCCO Exchange[7] και το VIGOUR[8], καθώς και την πρόσφατα δρομολογηθείσα κοινή δράση για την εφαρμογή της ψηφιακής και ολοκληρωμένης ανθρωποκεντρικής περίθαλψης[9]. Προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές ενσωμάτωσης της περίθαλψης, ενώ η πρωτοβάθμια περίθαλψη διαδραματίζει βασικό ρόλο. Η στήριξη της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι μία από τις πιθανές επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος EU4Health 2021-2027[10].

Η βελτίωση των συστημάτων πληροφόρησης και επιτήρησης αποτελεί μέρος των δράσεων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας[11].


[1] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/winter-package_el
[2] https://ec.europa.eu/health/state/summary_el
3] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2017_companion_en.pdf
[4] https://ec.europa.eu/health/systems_performance_assessment/overview_el
[5] https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/
[6] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
[7] https://www.sciroccoexchange.com/
[8] https://vigour-integratedcare.eu/
[9] https://www.kronikgune.org/en/kronikgune-leads-the-jadecare-joint-action-at-european-level-with-the-participation-of-48-organisations-from-17-european-countries/
[10] https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EL

Θέμα: Αρμένιοι κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001229/2021
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Costas Mavrides (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Eva Kaili (S&D), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Nicolae Ştefănuță (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Charlie Weimers (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Sergio Berlato (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Karen Melchior (Renew), Carmen Avram (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Nikos Androulakis (S&D), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Emmanuel Maurel (The Left)

Θέμα: Αρμένιοι κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν

Με την τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός που υπογράφηκε με ρωσική διαμεσολάβηση στις 10 Νοεμβρίου 2020, έληξε ο πόλεμος στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στον οποίο συμμετείχαν τρομοκράτες μαχητές για λογαριασμό της Τουρκίας. Η παράγραφος 8 της ανωτέρω συμφωνίας προβλέπει ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου, ομήρων και λοιπών φυλακισμένων, καθώς και των σορών των θυμάτων. Η αρμενική πλευρά έχει επιστρέψει όλους τους Αζέρους κρατούμενους αλλά το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει εκπληρώσει πλήρως αυτήν την απαίτηση. Υπάρχουν δε ενδείξεις ότι το Αζερμπαϊτζάν καταπατά κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα των Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου, παραβιάζοντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο[1].

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Από τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ στις 29 Ιανουαρίου 2021 έως σήμερα, σε ποιες απτές ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ για να επιτύχει την τήρηση της παραγράφου 8 και δη σε ό,τι αφορά την επιστροφή Αρμενίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των αμάχων και των γυναικών, που παραμένουν κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν παρά τη συμφωνία;

2.    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ προκειμένου να αποτρέψει περιστατικά κακομεταχείρισης και χειραγώγησης Αρμενίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου για πολιτικούς σκοπούς και προκειμένου να εγγυηθεί τη δυνατότητα των υπηρεσιών του Ερυθρού Σταυρού να τους επισκεφθούν;

3.    Έχει άραγε ζητήσει η ΕΕ από το Αζερμπαϊτζάν να κοινοποιήσει τον ακριβή αριθμό των κρατουμένων, δεδομένης της απόλυτης αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά; Εάν ναι, ποιος είναι ο αριθμός που κοινοποιήθηκε;


[1]    https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated (https://www.hrw.org/news/2020/12/02/azerbaijan-armenian-prisoners-war-badly-mistreated)

EL
P-001229/2021
Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(3.5.2021)

Η ΕΕ θεωρεί ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη ειρηνικής λύσης και κάλεσε και τις δύο πλευρές να τη σεβαστούν αυστηρά.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 9ης Νοεμβρίου μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας με τη μεσολάβηση της Ρωσίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ομήρων και λοιπών φυλακισμένων, καθώς και των σωμάτων των νεκρών.

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών και μετά από αυτές, η ΕΕ τόνισε, προς τις πλευρές και προς άλλους περιφερειακούς παράγοντες, ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και κάλεσε τα μέρη να εφαρμόσουν τις συμφωνίες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και τον επαναπατρισμό ανθρώπινων λειψάνων[1]. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν πλήρως με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Τα εν λόγω ζητήματα συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας και του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2020[2], καθώς και κατά τις επακόλουθες επαφές σε επίπεδο εργασιών. Η ΕΕ έχει επίσης ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με εγκλήματα πολέμου που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί[3].

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021,πέντε Αρμένιοι στρατιωτικοί επιστράφηκαν στο Ερεβάν και ένας Αζέρος στρατιωτικός στο Μπακού. Ο ακριβής αριθμός των προσώπων που παραμένουν υπό κράτηση δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΕΣ έχει επισκεφθεί τους φυλακισμένους και παραμένει σε επαφή με τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 


[1] https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/11/19/nagorno-karabakh-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
[2] https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2020/12/17/
[3] https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2020/12/18/
[4] https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/11/19/nagorno-karabakh-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/

Θέμα: Αποκλεισμός των μαθητών με αναπηρίες από τις δοκιμασίες PISA

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (Renew), Milan Brglez (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Chiara Gemma (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Ádám Kósa (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Laurence Farreng (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Anne Sander (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Sylvie Brunet (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ είναι μια σειρά δοκιμασιών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι οποίες παρακολουθούν τις επιδόσεις των παιδιών ηλικίας 15 ετών ανά τρία έτη. Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας μετράται βάσει των αποτελεσμάτων του PISA.

Τα αποτελέσματα του PISA είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ΕΕ, διότι τροφοδοτούν με στοιχεία το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020)(1). Ενώ, κατ’ αρχήν, οποιοδήποτε παιδί 15 ετών μπορεί να επιλεγεί για να συμμετάσχει στη δοκιμασία PISA, επιτρέπεται στις χώρες να αποκλείουν έως και το 5 % του επιλέξιμου πληθυσμού σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια(2). Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μαθητών με αναπηρίες παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), το οποίο απαιτεί την παροχή ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες.

1. Έλαβε υπόψη η Επιτροπή την υποεκπροσώπηση των μαθητών με αναπηρίες στην έρευνα PISA, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αναφοράς «ΕΚ 2020», και προτίθεται να συνεκτιμήσει το γεγονός αυτό όταν αξιολογήσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια αναφοράς;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ προκειμένου η έρευνα PISA να καταστεί πιο πολυδεκτική, και να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD σε επίπεδο ΕΕ;

Θέμα: Το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006185/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Loucas Fourlas (PPE)
Θέμα: Το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την παροχή στήριξης στην κοινωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Ταυτόχρονα, όμως, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Cornell(1), οι βελτιώσεις της μηχανικής μάθησης «εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα εξαιρετικά μεγάλων υπολογιστικών πόρων που απαιτούν εξίσου σημαντική κατανάλωση ενέργειας».

Δεδομένου του σημαντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα των ΤΠΕ, όπως αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης(2):
1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του επικείμενου συντονισμένου σχεδίου της για την τεχνητή νοημοσύνη και της νομοθετικής πρωτοβουλίας της για την ΤΝ;
2. Εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει βέλτιστες πρακτικές ή εργαλεία για τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή των ανθρακούχων εκπομπών από μοντέλα μηχανικής μάθησης, ή διερευνά τρόπους ώστε να καταστούν διαφανείς οι πληροφορίες αυτές;
3. Προτίθεται να εξετάσει τις βέλτιστες αυτές πρακτικές ή τα εργαλεία αυτά κατά την αξιολόγηση προτάσεων για προγράμματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2017;

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004488/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Samira Rafaela (Renew), Olivier Chastel (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Sylwia Spurek (S&D), Maria Walsh (PPE), Hilde Vautmans (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE)

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το Facebook δεν αντιμετωπίζει αρκετά αποτελεσματικά τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους  [1] . Το Facebook δεν θεωρεί επισήμως ότι αποτελεί εταιρεία μέσων ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούται να τηρεί τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Συνεπώς, η δέσμευσή του για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού είναι εθελοντική. Επιπλέον, η απροθυμία του Facebook να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους έχει οδηγήσει πάνω από 400 εμπορικές εταιρείες να μποϊκοτάρουν τις διαφημιστικές του υπηρεσίες  [2] .

1.    Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως το Facebook, τηρούν τους κανόνες που ελαχιστοποιούν, αποτρέπουν και μειώνουν την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και των ρατσιστικών ιδεολογιών στις πλατφόρμες τους;

2.    Ποια είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας παρακολούθησης του Facebook όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, και πώς θα χαρακτήριζε η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα του κώδικα, δεδομένης της απροθυμίας του Facebook να αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό;

3.    Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να μειώνει αποτελεσματικά τη διάδοση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Facebook;


[1]     https://www.wsj.com/articles/facebooks-artificial-intelligence-doesnt-eliminate-objectionable-content-report-finds-11594287000

[2]     https://www.cnbc.com/2020/07/01/facebook-frustrates-advertisers-as-boycott-over-hate-speech-kicks-off.html

EL
E-004488/2020
Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(3.11.2020)

Το 2016 η Επιτροπή συμφώνησε σε έναν κώδικα δεοντολογίας μαζί με διάφορες εταιρείες ΤΠ, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο[1]. Ο κώδικας περιέχει δεσμεύσεις για την επανεξέταση των ειδοποιήσεων των χρηστών εντός 24 ωρών και την αφαίρεση του περιεχομένου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και προωθεί τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας[2]. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, οι εταιρείες ΤΠ επανεξετάζουν, κατά μέσο όρο, το 90% των ειδοποιήσεων εντός 24 ωρών και αφαιρούν το 71% του περιεχομένου ρητορικής μίσους. Ενώ το ποσοστό της αφαίρεσης περιεχομένου ρητορικής μίσους για το Facebook ήταν μόλις 28% το 2016, έχει πλέον ξεπεράσει το 80%.

Εκτός από την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση περιεχομένου παράνομης ρητορικής μίσους, ο κώδικας δεοντολογίας έχει ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών των κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον κώδικα δεοντολογίας θα τροφοδοτήσουν τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες[3]. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση και την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου που διατίθεται στις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ρητορικής μίσους. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διασφαλίσουν επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο.


[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[2]Τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας παρακολούθησης δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 2020 και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[3]Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

Θέμα: Ερώτηση Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ σχετικά με την αναστολή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας

Λήψη μέτρων προστασίας και αναστολή της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΕ -Τουρκίας ως απάντηση στην κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην από 19.10.2020 επιστολή του προς τον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Oliver Varhelyi, η οποία κοινοποιήθηκε στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Valdis Dombrovskis, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νικόλαος Δένδιας σημειώνει ότι η Τουρκία παραβιάζει την τελωνειακή ένωση με την υιοθέτηση, μονομερώς, μη προβλεπομένων νομοθετικών, δασμολογικών και ισοδύναμων μέτρων, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη Έκθεση Προόδου του 2020 και ζητά ως απάντηση σ’ αυτή την αντισυμβατική συμπεριφορά της Τουρκίας την άμεση υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1970 και το άρθρο 58 της Απόφασης 1/95 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΕ-Τουρκίας.

Επιπλέον ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης με βάση την Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (άρθρο 60 επ.) ως μήνυμα αποδοκιμασίας προς την κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ε.Ε.. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε: Ποια είναι η θέση σας σχετικά, πρώτον, με την υιοθέτηση των παραπάνω  μέτρων προστασίας και, δεύτερον, με τη λήψη του μέτρου της συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας;

Μεϊμαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος 
Κυμπουρόπουλος Στυλιανός
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ
Σπυράκη Μαρία 
Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ 
Ασημακοπούλου Αννα-Μισέλ 
Κύρτσος Γεώργιος
Ζαγοράκης Θεόδωρος
Χριστοφόρου Λευτέρης
Φούρλας Λουκάς

Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005571/2020
προς την Επιτροπή


Άρθρο 138 του Κανονισμού
Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL),
Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan
Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas
Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL),
Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs
Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE),
Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios
Kympouropoulos (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen
(PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria
Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka Maxová (Renew)


Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της προέδρου της Επιτροπής von der Leyen προς
την Επίτροπο Ισότητας Helena Dalli, μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των
υπηρεσιών της Επιτροπής προβλέπεται να την υποστηρίζει στο έργο της 1 . Αυτή η ειδική ομάδα
απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης για να διασφαλίσει την κατάλληλη ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις σχετικές
πολιτικές που προτείνει η Επιτροπή.
Στις 20 Νοεμβρίου 2019, αντιληφθήκαμε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η
Επίτροπος κ. Dalli ανακοίνωνε την πρώτη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την ισότητα 2. Ωστόσο,
δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της εν λόγω πρώτης συνεδρίασης ή εάν η ειδική ομάδα
έχει έκτοτε συνεδριάσει ξανά, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής. Για
τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να δημοσιεύσει ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με
  την ειδική ομάδα για την ισότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μελών, των
  μεθόδων εργασίας, του προγράμματος εργασίας και των πρακτικών των συνεδριάσεών της που
  έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; Εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό;
 2. Σκοπεύει η Επιτροπή να καλέσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
  δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στις εργασίες
  αυτής της ειδικής ομάδας;

ELE-005571/2020
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(23.12.2020)

Η οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της
Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζεται στην απόφαση της προέδρου να διορίσει την πρώτη
επίτροπο Ισότητας. Η ειδική ομάδα για την ισότητα, η οποία δημιουργήθηκε για να στηρίξει
την επίτροπο Ισότητας στο καθημερινό της έργο, και στην οποία προεδρεύει η αναπληρώτρια
γενική γραμματέας αρμόδια για τον συντονισμό πολιτικής, αποτελεί ένα δίκτυο εκπροσώπων
όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι
συντονιστές ισότητας που διορίζονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση αποτελούν βασικούς
μοχλούς του εν λόγω δικτύου και λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής
τους Διεύθυνσης και της γραμματείας της ειδικής ομάδας που έχει αναλάβει η Γενική
Γραμματεία της Επιτροπής.
Βασικός στόχος της ειδικής ομάδας είναι να εντείνει τις εργασίες της Επιτροπής για την
ένταξη και την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, μεταξύ άλλων μέσω
ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Βασικός ρόλος της
ομάδας είναι να εξασφαλίζει ότι οι προβληματισμοί σχετικά με την ισότητα λαμβάνονται
υπόψη στις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Η ειδική
ομάδα συνεδριάζει τακτικά υπό διαφορετικές συνθέσεις και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το
ιδιαίτερο γραφείο της επιτρόπου Ισότητας.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προσεγγίσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να
συνεργαστεί με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της
επανεξέτασης της πολιτικής. Η συμμετοχή οργανώσεων που προάγουν την ισότητα και
μεταφέρουν την επιτόπια εμπειρία τους, αλλά και ο διάλογος μαζί τους, αποτελούν αυτοτελή
εργαλεία για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας.
Τα εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας και οποιοδήποτε άλλο υλικό που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ειδική ομάδα ανταλλάσσονται εσωτερικά εντός της
Επιτροπής. Ωστόσο, η ειδική ομάδα δεν δημοσιεύει ακόμη πληροφορίες στον δικτυακό τόπο
Europa 1 , αλλά προτίθεται να το κάνει εντός των προσεχών μηνών.

Ερώτηση προς το Συμβούλιο των Ηγετών: Εχθρικές δραστηριότητες του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας

Η απρόβλεπτη και προμελετημένη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την αρμενική πόλη Βαρδένης δεν πρέπει να γίνει ανεκτή. Τουλάχιστον 23 άτομα αναφέρθηκαν ότι σκοτώθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 καθώς τα δύο μέρη μάχονταν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Η ΕΕ παραμένει υπερασπιστής του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης του διαλόγου για την επίλυση διεθνικών διαφορών. Η ΕΕ πρέπει να δηλώσει σε όλα τα μέρη ότι δεν θα ανεχτεί την παρέμβαση τρίτων χωρών όπως η Τουρκία στη σύγκρουση ή την ανάπτυξη ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων. Απαιτείται επειγόντως η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπό την αιγίδα των συμπροέδρων του Ομίλου Μινσκ του ΟΑΣΕ, χωρίς προϋποθέσεις.

Υπό το φως των ανωτέρω, το Συμβούλιο και ο ΥΕ / BP Borrell θα απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις

1. Τι θα κάνουν το Συμβούλιο και ο ΥΕ / BP Borrell για την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την κατάπαυση του πυρός;

2. Τι είδους ενέργειες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν το Συμβούλιο και ο ΥΕ / BP Borrell ασκώντας όλες τις απαραίτητες πιέσεις στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματά της;

3. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του Αζερμπαϊτζάν και η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών με μερίδιο 51% στις εξαγωγές του Αζερμπαϊτζάν και μερίδιο 16% στις εισαγωγές του Αζερμπαϊτζάν. Είναι το Συμβούλιο πρόθυμο να καταρτίσει έναν κατάλογο επιβολής οικονομικών κυρώσεων στο Αζερμπαϊτζάν;

 1. KYMPOUROPOULOS Stelios (EPP-Ελλάδα)

2.     PEREIRA Lidia (EPP- Πορτογαλία)

3.     KAILI Eva (S&D – Ελλάδα)

4.     BELLAMY François-Xavier (EPP- Γαλλία)

5.     STEFANEC Ivan (EPP- Σλοβακία)

6.     CASTALDO Fabio Massimo (GUE/NGL- Ιταλία)

7.     ARA-KOVACS Attila (S&D – Ουγγαρία)

8.     ANDROULAKIS Nikos (S&D -Ελλάδα)

9.     GEORGOULIS Alexis (GUE/NGL- Ελλάδα)

10.   PAPADIMOULIS Dimitrios (GUE/NGL- Ελλάδα)

11.   ZAGORAKIS Theodoros (EPP-Ελλάδα)

12.   KYRTSOS Georgios (EPP-Ελλάδα)

13.   PAPADAKIS Demetris (S&D – Κύπρος)

14.   RADTKE Dennis (EPP – Γερμανία)

15.   KANKO Assita (ECR – Βέλγιο)

16.   KOULOGLOU Stelios (GUE/NGL- Ελλάδα)

17.   KOUNTOURA Elena (GUE/NGL- Ελλάδα)

18.   SINČIĆ Ivan Vilibor (Independent -Κροατία

19.   MAVRIDES Costas (S&D – Κύπρος)

20.   ZACHAROPOULOU Chrysoula (Renew Europe – Γαλλία)

21.   KRUK Elżbieta (ECR – Πολωνία)

22.   FOURLAS Loucas (EPP- Κύπρος)

23.   CHRISTOFOROU Lefteris (EPP- Κύπρος)

24.   SCHREIJER-PIERIK Annie (EPP- Ολλανδία)

25.   MALDEIKIENE Aušra (EPP- Λιθουανία)