Θέμα: Αποκλεισμός των μαθητών με αναπηρίες από τις δοκιμασίες PISA

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (Renew), Milan Brglez (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Chiara Gemma (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Ádám Kósa (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Laurence Farreng (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Anne Sander (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Sylvie Brunet (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ είναι μια σειρά δοκιμασιών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι οποίες παρακολουθούν τις επιδόσεις των παιδιών ηλικίας 15 ετών ανά τρία έτη. Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας μετράται βάσει των αποτελεσμάτων του PISA.

Τα αποτελέσματα του PISA είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ΕΕ, διότι τροφοδοτούν με στοιχεία το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020)(1). Ενώ, κατ’ αρχήν, οποιοδήποτε παιδί 15 ετών μπορεί να επιλεγεί για να συμμετάσχει στη δοκιμασία PISA, επιτρέπεται στις χώρες να αποκλείουν έως και το 5 % του επιλέξιμου πληθυσμού σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια(2). Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μαθητών με αναπηρίες παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), το οποίο απαιτεί την παροχή ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες.

1. Έλαβε υπόψη η Επιτροπή την υποεκπροσώπηση των μαθητών με αναπηρίες στην έρευνα PISA, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αναφοράς «ΕΚ 2020», και προτίθεται να συνεκτιμήσει το γεγονός αυτό όταν αξιολογήσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια αναφοράς;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ προκειμένου η έρευνα PISA να καταστεί πιο πολυδεκτική, και να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD σε επίπεδο ΕΕ;

Θέμα: Το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006185/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Loucas Fourlas (PPE)
Θέμα: Το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την παροχή στήριξης στην κοινωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Ταυτόχρονα, όμως, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Cornell(1), οι βελτιώσεις της μηχανικής μάθησης «εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα εξαιρετικά μεγάλων υπολογιστικών πόρων που απαιτούν εξίσου σημαντική κατανάλωση ενέργειας».

Δεδομένου του σημαντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα των ΤΠΕ, όπως αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης(2):
1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του επικείμενου συντονισμένου σχεδίου της για την τεχνητή νοημοσύνη και της νομοθετικής πρωτοβουλίας της για την ΤΝ;
2. Εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει βέλτιστες πρακτικές ή εργαλεία για τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή των ανθρακούχων εκπομπών από μοντέλα μηχανικής μάθησης, ή διερευνά τρόπους ώστε να καταστούν διαφανείς οι πληροφορίες αυτές;
3. Προτίθεται να εξετάσει τις βέλτιστες αυτές πρακτικές ή τα εργαλεία αυτά κατά την αξιολόγηση προτάσεων για προγράμματα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2017;

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004488/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Samira Rafaela (Renew), Olivier Chastel (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Sylwia Spurek (S&D), Maria Walsh (PPE), Hilde Vautmans (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE)

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το Facebook δεν αντιμετωπίζει αρκετά αποτελεσματικά τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους  [1] . Το Facebook δεν θεωρεί επισήμως ότι αποτελεί εταιρεία μέσων ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούται να τηρεί τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Συνεπώς, η δέσμευσή του για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού είναι εθελοντική. Επιπλέον, η απροθυμία του Facebook να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους έχει οδηγήσει πάνω από 400 εμπορικές εταιρείες να μποϊκοτάρουν τις διαφημιστικές του υπηρεσίες  [2] .

1.    Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως το Facebook, τηρούν τους κανόνες που ελαχιστοποιούν, αποτρέπουν και μειώνουν την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και των ρατσιστικών ιδεολογιών στις πλατφόρμες τους;

2.    Ποια είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας παρακολούθησης του Facebook όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, και πώς θα χαρακτήριζε η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα του κώδικα, δεδομένης της απροθυμίας του Facebook να αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό;

3.    Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να μειώνει αποτελεσματικά τη διάδοση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Facebook;


[1]     https://www.wsj.com/articles/facebooks-artificial-intelligence-doesnt-eliminate-objectionable-content-report-finds-11594287000

[2]     https://www.cnbc.com/2020/07/01/facebook-frustrates-advertisers-as-boycott-over-hate-speech-kicks-off.html

EL
E-004488/2020
Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(3.11.2020)

Το 2016 η Επιτροπή συμφώνησε σε έναν κώδικα δεοντολογίας μαζί με διάφορες εταιρείες ΤΠ, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο[1]. Ο κώδικας περιέχει δεσμεύσεις για την επανεξέταση των ειδοποιήσεων των χρηστών εντός 24 ωρών και την αφαίρεση του περιεχομένου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και προωθεί τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας[2]. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, οι εταιρείες ΤΠ επανεξετάζουν, κατά μέσο όρο, το 90% των ειδοποιήσεων εντός 24 ωρών και αφαιρούν το 71% του περιεχομένου ρητορικής μίσους. Ενώ το ποσοστό της αφαίρεσης περιεχομένου ρητορικής μίσους για το Facebook ήταν μόλις 28% το 2016, έχει πλέον ξεπεράσει το 80%.

Εκτός από την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση περιεχομένου παράνομης ρητορικής μίσους, ο κώδικας δεοντολογίας έχει ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών των κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον κώδικα δεοντολογίας θα τροφοδοτήσουν τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες[3]. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση και την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου που διατίθεται στις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ρητορικής μίσους. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διασφαλίσουν επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο.


[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[2]Τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας παρακολούθησης δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 2020 και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[3]Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

Θέμα: Ερώτηση Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ σχετικά με την αναστολή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας

Λήψη μέτρων προστασίας και αναστολή της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΕ -Τουρκίας ως απάντηση στην κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην από 19.10.2020 επιστολή του προς τον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Oliver Varhelyi, η οποία κοινοποιήθηκε στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Valdis Dombrovskis, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νικόλαος Δένδιας σημειώνει ότι η Τουρκία παραβιάζει την τελωνειακή ένωση με την υιοθέτηση, μονομερώς, μη προβλεπομένων νομοθετικών, δασμολογικών και ισοδύναμων μέτρων, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη Έκθεση Προόδου του 2020 και ζητά ως απάντηση σ’ αυτή την αντισυμβατική συμπεριφορά της Τουρκίας την άμεση υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1970 και το άρθρο 58 της Απόφασης 1/95 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΕ-Τουρκίας.

Επιπλέον ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης με βάση την Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (άρθρο 60 επ.) ως μήνυμα αποδοκιμασίας προς την κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ε.Ε.. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε: Ποια είναι η θέση σας σχετικά, πρώτον, με την υιοθέτηση των παραπάνω  μέτρων προστασίας και, δεύτερον, με τη λήψη του μέτρου της συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας;

Μεϊμαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος 
Κυμπουρόπουλος Στυλιανός
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ
Σπυράκη Μαρία 
Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ 
Ασημακοπούλου Αννα-Μισέλ 
Κύρτσος Γεώργιος
Ζαγοράκης Θεόδωρος
Χριστοφόρου Λευτέρης
Φούρλας Λουκάς

Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005571/2020
προς την Επιτροπή


Άρθρο 138 του Κανονισμού
Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL),
Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan
Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas
Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL),
Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs
Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE),
Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios
Kympouropoulos (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen
(PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria
Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka Maxová (Renew)


Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της προέδρου της Επιτροπής von der Leyen προς
την Επίτροπο Ισότητας Helena Dalli, μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των
υπηρεσιών της Επιτροπής προβλέπεται να την υποστηρίζει στο έργο της 1 . Αυτή η ειδική ομάδα
απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης για να διασφαλίσει την κατάλληλη ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις σχετικές
πολιτικές που προτείνει η Επιτροπή.
Στις 20 Νοεμβρίου 2019, αντιληφθήκαμε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η
Επίτροπος κ. Dalli ανακοίνωνε την πρώτη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την ισότητα 2. Ωστόσο,
δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της εν λόγω πρώτης συνεδρίασης ή εάν η ειδική ομάδα
έχει έκτοτε συνεδριάσει ξανά, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής. Για
τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να δημοσιεύσει ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με
  την ειδική ομάδα για την ισότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μελών, των
  μεθόδων εργασίας, του προγράμματος εργασίας και των πρακτικών των συνεδριάσεών της που
  έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; Εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό;
 2. Σκοπεύει η Επιτροπή να καλέσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
  δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στις εργασίες
  αυτής της ειδικής ομάδας;

ELE-005571/2020
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(23.12.2020)

Η οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της
Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζεται στην απόφαση της προέδρου να διορίσει την πρώτη
επίτροπο Ισότητας. Η ειδική ομάδα για την ισότητα, η οποία δημιουργήθηκε για να στηρίξει
την επίτροπο Ισότητας στο καθημερινό της έργο, και στην οποία προεδρεύει η αναπληρώτρια
γενική γραμματέας αρμόδια για τον συντονισμό πολιτικής, αποτελεί ένα δίκτυο εκπροσώπων
όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι
συντονιστές ισότητας που διορίζονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση αποτελούν βασικούς
μοχλούς του εν λόγω δικτύου και λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής
τους Διεύθυνσης και της γραμματείας της ειδικής ομάδας που έχει αναλάβει η Γενική
Γραμματεία της Επιτροπής.
Βασικός στόχος της ειδικής ομάδας είναι να εντείνει τις εργασίες της Επιτροπής για την
ένταξη και την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, μεταξύ άλλων μέσω
ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Βασικός ρόλος της
ομάδας είναι να εξασφαλίζει ότι οι προβληματισμοί σχετικά με την ισότητα λαμβάνονται
υπόψη στις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Η ειδική
ομάδα συνεδριάζει τακτικά υπό διαφορετικές συνθέσεις και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το
ιδιαίτερο γραφείο της επιτρόπου Ισότητας.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προσεγγίσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να
συνεργαστεί με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της
επανεξέτασης της πολιτικής. Η συμμετοχή οργανώσεων που προάγουν την ισότητα και
μεταφέρουν την επιτόπια εμπειρία τους, αλλά και ο διάλογος μαζί τους, αποτελούν αυτοτελή
εργαλεία για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας.
Τα εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας και οποιοδήποτε άλλο υλικό που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ειδική ομάδα ανταλλάσσονται εσωτερικά εντός της
Επιτροπής. Ωστόσο, η ειδική ομάδα δεν δημοσιεύει ακόμη πληροφορίες στον δικτυακό τόπο
Europa 1 , αλλά προτίθεται να το κάνει εντός των προσεχών μηνών.

Ερώτηση προς το Συμβούλιο των Ηγετών: Εχθρικές δραστηριότητες του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας

Η απρόβλεπτη και προμελετημένη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την αρμενική πόλη Βαρδένης δεν πρέπει να γίνει ανεκτή. Τουλάχιστον 23 άτομα αναφέρθηκαν ότι σκοτώθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 καθώς τα δύο μέρη μάχονταν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Η ΕΕ παραμένει υπερασπιστής του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης του διαλόγου για την επίλυση διεθνικών διαφορών. Η ΕΕ πρέπει να δηλώσει σε όλα τα μέρη ότι δεν θα ανεχτεί την παρέμβαση τρίτων χωρών όπως η Τουρκία στη σύγκρουση ή την ανάπτυξη ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων. Απαιτείται επειγόντως η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπό την αιγίδα των συμπροέδρων του Ομίλου Μινσκ του ΟΑΣΕ, χωρίς προϋποθέσεις.

Υπό το φως των ανωτέρω, το Συμβούλιο και ο ΥΕ / BP Borrell θα απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις

1. Τι θα κάνουν το Συμβούλιο και ο ΥΕ / BP Borrell για την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την κατάπαυση του πυρός;

2. Τι είδους ενέργειες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν το Συμβούλιο και ο ΥΕ / BP Borrell ασκώντας όλες τις απαραίτητες πιέσεις στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματά της;

3. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του Αζερμπαϊτζάν και η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών με μερίδιο 51% στις εξαγωγές του Αζερμπαϊτζάν και μερίδιο 16% στις εισαγωγές του Αζερμπαϊτζάν. Είναι το Συμβούλιο πρόθυμο να καταρτίσει έναν κατάλογο επιβολής οικονομικών κυρώσεων στο Αζερμπαϊτζάν;

 1. KYMPOUROPOULOS Stelios (EPP-Ελλάδα)

2.     PEREIRA Lidia (EPP- Πορτογαλία)

3.     KAILI Eva (S&D – Ελλάδα)

4.     BELLAMY François-Xavier (EPP- Γαλλία)

5.     STEFANEC Ivan (EPP- Σλοβακία)

6.     CASTALDO Fabio Massimo (GUE/NGL- Ιταλία)

7.     ARA-KOVACS Attila (S&D – Ουγγαρία)

8.     ANDROULAKIS Nikos (S&D -Ελλάδα)

9.     GEORGOULIS Alexis (GUE/NGL- Ελλάδα)

10.   PAPADIMOULIS Dimitrios (GUE/NGL- Ελλάδα)

11.   ZAGORAKIS Theodoros (EPP-Ελλάδα)

12.   KYRTSOS Georgios (EPP-Ελλάδα)

13.   PAPADAKIS Demetris (S&D – Κύπρος)

14.   RADTKE Dennis (EPP – Γερμανία)

15.   KANKO Assita (ECR – Βέλγιο)

16.   KOULOGLOU Stelios (GUE/NGL- Ελλάδα)

17.   KOUNTOURA Elena (GUE/NGL- Ελλάδα)

18.   SINČIĆ Ivan Vilibor (Independent -Κροατία

19.   MAVRIDES Costas (S&D – Κύπρος)

20.   ZACHAROPOULOU Chrysoula (Renew Europe – Γαλλία)

21.   KRUK Elżbieta (ECR – Πολωνία)

22.   FOURLAS Loucas (EPP- Κύπρος)

23.   CHRISTOFOROU Lefteris (EPP- Κύπρος)

24.   SCHREIJER-PIERIK Annie (EPP- Ολλανδία)

25.   MALDEIKIENE Aušra (EPP- Λιθουανία)

Θέμα: Κατάργηση ή επαναφορά των ιδρυματικών υπηρεσιών;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002204/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Stelios Kympouropoulos, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Jarosław Duda

Το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) ορίζει ότι: «Tα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν στην κοινότητα και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα». Παρόλο που καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες να εισαχθούν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 20102020 να εισάγει υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς σε ορισμένες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης παρατηρείται ακόμη και σήμερα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ή του στιγματισμού ατόμων με αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τους ανάπηρους πολίτες, εξακολουθούν να διαφέρουν από άλλα μεγάλα ιδρύματα. Τα σχετικά κονδύλια θα πρέπει να διατίθενται για τη στήριξη οικογενειών και για την πρόσληψη προσωπικών βοηθών για οικογένειες με ανάπηρους πολίτες. Κυρίως, όμως, πρέπει αυτά να διατίθενται στους ίδιους τους ανάπηρους πολίτες, με σκοπό να ενισχυθεί η αυτονομία τους και η χειραφέτησή τους και όχι για υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ή επίπεδο ιδρύματος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

 1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποκαταστήσει την πολιτική της αποϊδρυματοποίησης στην ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να συμμορφώνονται με την UNCRPD;
 2. Στηρίζει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών αποϊδρυματοποίησης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;
 3. Με δεδομένη την προσήλωσή της στην πολιτική της αποϊδρυματοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με αυτή προωθείται η χειραφέτηση των ανάπηρων πολιτών και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, προτίθεται να παρουσιάσει μια επικοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η επένδυση στην ανεξάρτητη διαβίωση είναι επιθυμητή και έχει θετικά αποτελέσματα;

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
E-002204/2020

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα και την παροχή των απαραίτητων συνθηκών για ανεξάρτητη διαβίωση, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υπηρεσιών στήριξης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ).

Με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020, οι θετικές μεταρρυθμίσεις ήταν καταλυτικές σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του τομέα συνοχής για την περίοδο 2021-2027, τα μέτρα αποϊδρυματοποίησης θα ενισχυθούν και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από την ύπαρξη εθνικού πλαισίου για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ και ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) επέτρεψε τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διακρατικής συνεργασίας. Και οι δύο δραστηριότητες θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο του ΕΚΤ+.

Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2020. Προβλέπεται να υποβληθεί νέα ενισχυμένη στρατηγική για την αναπηρία στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάζεται περαιτέρω το θέμα αυτό.

Θέμα: Η ασφάλεια του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002906/2020 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Stelios Kympouropoulos (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Costas Mavrides (S&D)

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ και εννέα χρόνια μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα η ανθρωπότητα φοβάται το ενδεχόμενο ενός νέου πυρηνικού ατυχήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός του Ακουγιού στο Μπουγιουκετζελί (επαρχία Μερσίνης) θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας. Το εν λόγω έργο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο εντός της επιστημονικής κοινότητας και έχει προκαλέσει δημόσια ανησυχία, καθώς η περιοχή είναι σεισμογενής. Το Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Τουρκία, με διάφορα ψηφίσματά του1 , να διακόψει τα σχέδιά της για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού, να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση του Έσπο) και να φροντίσει για τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των γειτονικών της χωρών, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου, ή έστω να διαβουλευθεί μαζί τους, κατά τον σχεδιασμό οποιωνδήποτε παρόμοιων εργασιών στο μέλλον.

 1. Σε ποιο βαθμό έχει συζητήσει η Επιτροπή τη θέση του Κοινοβουλίου επ’ αυτού με την Τουρκία;
 2. Με δεδομένο ότι η Τουρκία, ως υποψήφια για ένταξη χώρα, οφείλει να υιοθετήσει το ενωσιακό κεκτημένο, έχει δεσμευθεί να προσχωρήσει στην Κοινή Σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και στη Σύμβαση του Έσπο;
 3. Ποια είναι τα πορίσματα των τεχνικών συνεδριάσεων που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής σχετικά με την ασφάλεια του έργου; Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, πότε πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επικείμενη τεχνική συνεδρίαση για το Ακουγιού;

1.Ψήφισμα της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία, ψήφισμα της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία, ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση του 2016 για την Τουρκία και ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση του 2018 για την Τουρκία.

Απάντηση της κ. Simson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.8.2020)

Οι τρίτες χώρες έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίζουν εάν και πού θα κατασκευάσουν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής εντός της επικράτειάς τους. Ωστόσο, η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, θα πρέπει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με το ενωσιακό κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας1.

Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού του Ακουγιού θίγεται τακτικά στις σχετικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας. Η Επιτροπή κάλεσε την Τουρκία να συνεχίσει τη διαδικασία πυρηνικών δοκιμών αντοχής στον πυρηνικό σταθμό του Ακουγιού.

Η Τουρκία δεσμεύτηκε το 2011 να πραγματοποιήσει, εθελοντικά, πυρηνικές δοκιμές αντοχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG)2. Η Τουρκία έχει υποβάλει την εθνική της έκθεση πυρηνικών δοκιμών αντοχής για αξιολόγηση από ομοτίμους, εμπειρογνώμονες της ENSREG3.

Η Επιτροπή εξακολουθεί επίσης να παροτρύνει την Τουρκία να καταστεί μέρος των συμβάσεων του Espoo και του Aarhus. Στην Τουρκία, οι διαδικασίες διασυνοριακών διαβουλεύσεων για σχέδια, προγράμματα και έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε άλλη χώρα δεν είναι ευθυγραμμισμένες με το κεκτημένο της ΕΕ. Η θέση που υποστηρίζεται επανειλημμένα από την Τουρκία είναι ότι θα συμπεριλάβει τις διατάξεις για τις διασυνοριακές επιπτώσεις της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και της οδηγίας σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εθνική της νομοθεσία και θα προσχωρήσει στη σύμβαση Espoo δύο έτη πριν από την ημερομηνία της προσχώρησής της στην ΕΕ. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες4 ως προς τον τρόπο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά άλλων διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και για άλλα ζητήματα5.

Η Τουρκία έχει επίσης αναφέρει ότι συνεχίζονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την επικύρωση της κοινής σύμβασης για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων.

1. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις απαιτείται να σχεδιάζονται, να χωροθετούνται, να κατασκευάζονται, να τίθενται σε λειτουργία και να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προλαμβάνονται τυχόν ατυχήματα.
2. Οι σεισμικές απειλές αποτελούν μία από τις πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας που εξετάζεται σε αυτές τις δοκιμές αντοχής.
3. Σε διαδικασία δύο σταδίων, προγραμματισμένη να αρχίσει έως το τέλος του 2020.
4. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf – σελ. 93.
5. Εφαρμογή του κράτους δικαίου στις δικαστικές αποφάσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα, συμμετοχή του κοινού και δικαίωμα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Θέμα: Νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

Ο νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος (ΝΠΕ) είναι μια προληπτική πρακτική σε θέματα υγείας, η οποία συνίσταται στη διενέργεια δοκιμών, αμέσως μετά τη γέννηση, για σειρά διαταραχών προτού εκδηλωθούν συμπτώματα.

Ο ΝΠΕ καθιστά δυνατή την έγκαιρη παροχή θεραπευτικής αγωγής και αποτελεσματικής φροντίδας, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων.

Η έγκαιρη διαχείριση της πάθησης είναι σημαντική σε περιπτώσεις σπάνιων προϊουσών νευρομυικών διαταραχών που προκαλούν σοβαρές σωματικές αναπηρίες, όπως είναι η νωτιαία μυική ατροφία, η οποία αποτελεί κορυφαίο γενετικό παράγοντα παιδικής θνησιμότητας, και η μυική δυστροφία Duchenne, η οποία αποτελεί την πλέον κοινή θανατηφόρα γενετική διαταραχή που διαγιγνώσκεται κατά την παιδική ηλικία.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών καθιστά δυνατή την επιβίωσή τους και διευκολύνει την ανάπτυξή τους, καθώς επιβραδύνει την πορεία της νόσου και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

Τα προγράμματα ΝΠΕ ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένα ελέγχουν για περισσότερες από σαράντα παθήσεις, ενώ άλλα ελέγχουν μόνο για πέντε. Η έλλειψη ενιαίας συστηματικής προσέγγισης δημιουργεί τεράστιες αποκλίσεις όσον αφορά τα είδη των νόσων που ελέγχονται, με συνακόλουθες ανισότητες για τους Ευρωπαίους ασθενείς. Το 2013, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις σπάνιες νόσους αναγνώρισε την προστιθέμενη αξία της ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά τον ΝΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης περί κοινών κριτηρίων και της κοινής αξιολόγησης νέων προτάσεων.

1. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να εναρμονίσει τον ΝΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, σεβόμενη πάντα την αρχή της επικουρικότητας;

2. Θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τον ΝΠΕ, ώστε να υπάρχουν σαφή κριτήρια και μηχανισμοί για την επιλογή νόσων, καθώς και η υποβολή πρότασης για κατάλογο «ελάχιστων συνιστώμενων» δοκιμών για τον ΝΠΕ;

EL P-004487/2020 Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3.9.2020)

Ο στόχος της Επιτροπής στον τομέα των σπάνιων νόσων είναι η στήριξη των κρατών μελών για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στη διάγνωση, την ενημέρωση και τη φροντίδα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για την υγεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας πρέπει να σέβεται απόλυτα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του νεογνικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλει στον συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε συνέχεια της γνωμοδότησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις σπάνιες νόσους το 2013 ως προς τους πιθανούς τομείς ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο, τα κράτη μέλη δεν προέβησαν σε περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας ή εναρμόνισης σε σχέση με τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο.

Η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών (SGPP) είναι βασικός μηχανισμός διαλόγου και καθορισμού προτεραιοτήτων με τα εθνικά υπουργεία υγείας. Έχει συζητήσει επανειλημμένα το ζήτημα των σπάνιων νόσων. Το 2017, στο πλαίσιο του καθορισμού προτεραιοτήτων για τη διακρατική μάθηση και την αναβάθμιση των βέλτιστων πρακτικών, η SGPP επέλεξε να επικεντρωθεί στην κωδικοποίηση και την καταχώριση των σπάνιων νόσων (η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το έργο RD-CODE ). Η SGPP επανεξετάζει τακτικά τις προτεραιότητές της. Εάν, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, δοθεί προτεραιότητα από τα κράτη μέλη σε περαιτέρω κοινές εργασίες σχετικά με τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει πρόσθετη έμφαση στον εν λόγω τομέα.

Θέμα: Αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, της απασχόλησης και της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων της Ευρώπης | 17 Ιουλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004276/2020/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE)

Το 2025, περισσότερο από το 20% του πληθυσμού που ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ένωσης θα είναι 65 ετών και άνω. Εξαιτίας αυξήσεων στο προσδόκιμο ζωής και περιορισμού του νεανικού εργασιακού δυναμικού, η αναλογία εξάρτησης γήρατος αναμένεται να αυξηθεί από 31,2% το 2017 σε 35,3% μέχρι το 2025 στα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα.
Επίσης, με την οικονομική κρίση πολλά κράτη μέλη, για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ώθησαν τους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα μειώνοντας ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα τις εισφορές προς τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
Επομένως, η Ένωση αντιμετωπίζει μια αύξηση του γηραιού πληθυσμού με ταυτόχρονη πτώση του αριθμού γεννήσεων και κατακόρυφη πτώση των εισφορών προς τα ταμεία λόγω του μισθολογικού επιπέδου, αιτίες που θα επιβαρύνουν τις οικονομίες, τα υγειονομικά και συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών της ΕΕ.
Ερωτάται η Επιτροπή, προτίθεται να:

 1. υιοθετήσει μέτρα στήριξης νέων οικογενειών με παιδιά, ώστε να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα;
 2. θεσμοθετήσει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον εναρμονισμό και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων, αλλά και τη διασφάλιση ενιαίας ευρωπαϊκής κατώτατης σύνταξης;
 3. να διατηρήσει την τιμή στόχο για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% για τον ενεργό πληθυσμό των κρατών μελών το διάστημα 2021-2027;

Απάντηση

EL
E-004276/2020
Απάντηση του κ. Schmit
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(12.10.2020)

Η αντιμετώπιση των δημογραφικών ζητημάτων που απασχολούν την Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Τον Ιούνιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής[1]. Μια πράσινη βίβλος για τη γήρανση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2021, θα δρομολογήσει συζήτηση σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, ιδίως όσον αφορά την περίθαλψη και τις συντάξεις, καθώς και τους τρόπους προώθησης της ενεργού γήρανσης.

Η απόκτηση παιδιών είναι θέμα προσωπικής επιλογής· η ΕΕ προωθεί πολιτικές που καθιστούν ευκολότερη την απόφαση για τους γονείς. Τα μέτρα που περιγράφονται στην οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής[2], όπως το δικαίωμα σε ευέλικτη εργασία, τηλεργασία και μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια, θα συμβάλουν στη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Το 2021 η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού· θα παρουσιάσει επίσης την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα Παιδιά», με στόχο να εξασφαλίσει σε αυτά δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται για να λαμβάνουν στήριξη έως ότου ενηλικιωθούν.

Η δράση της ΕΕ σέβεται το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των κατώτατων συντάξεων, και τα στηρίζει διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση και ανάλυση. Η έκθεση του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων[3] επισήμανε ότι, ενώ οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών δαπανών στα περισσότερα κράτη μέλη, οι μελλοντικές συντάξεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες, εκτός εάν οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να έχουν μακρές και πλήρεις σταδιοδρομίες και να κάνουν πρόσθετες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις. Υπό την έννοια αυτή, ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 75 % είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων και αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή συγκεντρώνει επί του παρόντος απόψεις από τα θεσμικά όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ευρείας διαβούλευσης[4] σχετικά με το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 15 σχετικά με το εισόδημα ηλικιωμένων και τις συντάξεις.[5]


[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020_n.pdf
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32019L1158
[3] https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/62f83ed2-7821-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
[4] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=el
[5] Σύμφωνα με την αρχή 15 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: «α) Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ανάλογη προς τις εισφορές τους, η οποία διασφαλίζει επαρκές εισόδημα. Γυναίκες και άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. β) Κάθε ηλικιωμένος έχει δικαίωμα σε πόρους που διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση.»