Θέμα: Αποκλεισμός των μαθητών με αναπηρίες από τις δοκιμασίες PISA

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006604/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (Renew), Milan Brglez (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Chiara Gemma (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Ádám Kósa (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Laurence Farreng (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Anne Sander (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Irena Joveva (Renew), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Sylvie Brunet (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ είναι μια σειρά δοκιμασιών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι οποίες παρακολουθούν τις επιδόσεις των παιδιών ηλικίας 15 ετών ανά τρία έτη. Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας μετράται βάσει των αποτελεσμάτων του PISA.

Τα αποτελέσματα του PISA είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ΕΕ, διότι τροφοδοτούν με στοιχεία το στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020)(1). Ενώ, κατ’ αρχήν, οποιοδήποτε παιδί 15 ετών μπορεί να επιλεγεί για να συμμετάσχει στη δοκιμασία PISA, επιτρέπεται στις χώρες να αποκλείουν έως και το 5 % του επιλέξιμου πληθυσμού σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια(2). Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μαθητών με αναπηρίες παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), το οποίο απαιτεί την παροχή ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες.

1. Έλαβε υπόψη η Επιτροπή την υποεκπροσώπηση των μαθητών με αναπηρίες στην έρευνα PISA, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αναφοράς «ΕΚ 2020», και προτίθεται να συνεκτιμήσει το γεγονός αυτό όταν αξιολογήσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια αναφοράς;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ προκειμένου η έρευνα PISA να καταστεί πιο πολυδεκτική, και να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD σε επίπεδο ΕΕ;

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004488/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Samira Rafaela (Renew), Olivier Chastel (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Sylwia Spurek (S&D), Maria Walsh (PPE), Hilde Vautmans (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE)

Θέμα: Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταπολεμήσει τη διάδοση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους σε μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook

Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το Facebook δεν αντιμετωπίζει αρκετά αποτελεσματικά τον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους  [1] . Το Facebook δεν θεωρεί επισήμως ότι αποτελεί εταιρεία μέσων ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούται να τηρεί τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Συνεπώς, η δέσμευσή του για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού είναι εθελοντική. Επιπλέον, η απροθυμία του Facebook να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους έχει οδηγήσει πάνω από 400 εμπορικές εταιρείες να μποϊκοτάρουν τις διαφημιστικές του υπηρεσίες  [2] .

1.    Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως το Facebook, τηρούν τους κανόνες που ελαχιστοποιούν, αποτρέπουν και μειώνουν την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και των ρατσιστικών ιδεολογιών στις πλατφόρμες τους;

2.    Ποια είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας παρακολούθησης του Facebook όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, και πώς θα χαρακτήριζε η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα του κώδικα, δεδομένης της απροθυμίας του Facebook να αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό;

3.    Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να μειώνει αποτελεσματικά τη διάδοση της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Facebook;


[1]     https://www.wsj.com/articles/facebooks-artificial-intelligence-doesnt-eliminate-objectionable-content-report-finds-11594287000

[2]     https://www.cnbc.com/2020/07/01/facebook-frustrates-advertisers-as-boycott-over-hate-speech-kicks-off.html

EL
E-004488/2020
Απάντηση του κ. Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(3.11.2020)

Το 2016 η Επιτροπή συμφώνησε σε έναν κώδικα δεοντολογίας μαζί με διάφορες εταιρείες ΤΠ, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο[1]. Ο κώδικας περιέχει δεσμεύσεις για την επανεξέταση των ειδοποιήσεων των χρηστών εντός 24 ωρών και την αφαίρεση του περιεχομένου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και προωθεί τη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας[2]. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, οι εταιρείες ΤΠ επανεξετάζουν, κατά μέσο όρο, το 90% των ειδοποιήσεων εντός 24 ωρών και αφαιρούν το 71% του περιεχομένου ρητορικής μίσους. Ενώ το ποσοστό της αφαίρεσης περιεχομένου ρητορικής μίσους για το Facebook ήταν μόλις 28% το 2016, έχει πλέον ξεπεράσει το 80%.

Εκτός από την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση περιεχομένου παράνομης ρητορικής μίσους, ο κώδικας δεοντολογίας έχει ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών των κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον κώδικα δεοντολογίας θα τροφοδοτήσουν τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες[3]. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση και την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου που διατίθεται στις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ρητορικής μίσους. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διασφαλίσουν επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο.


[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[2]Τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας παρακολούθησης δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουνίου 2020 και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_el

[3]Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005571/2020
προς την Επιτροπή


Άρθρο 138 του Κανονισμού
Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL),
Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Ivan
Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas
Fourlas (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL),
Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs
Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE),
Samira Rafaela (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Stelios
Kympouropoulos (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen
(PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria
Walsh (PPE), Tanja Fajon (S&D), Radka Maxová (Renew)


Θέμα: Ειδική ομάδα για την ισότητα

Σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της προέδρου της Επιτροπής von der Leyen προς
την Επίτροπο Ισότητας Helena Dalli, μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των
υπηρεσιών της Επιτροπής προβλέπεται να την υποστηρίζει στο έργο της 1 . Αυτή η ειδική ομάδα
απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης για να διασφαλίσει την κατάλληλη ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις σχετικές
πολιτικές που προτείνει η Επιτροπή.
Στις 20 Νοεμβρίου 2019, αντιληφθήκαμε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η
Επίτροπος κ. Dalli ανακοίνωνε την πρώτη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την ισότητα 2. Ωστόσο,
δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της εν λόγω πρώτης συνεδρίασης ή εάν η ειδική ομάδα
έχει έκτοτε συνεδριάσει ξανά, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής. Για
τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Σχεδιάζει η Επιτροπή να δημοσιεύσει ιστοσελίδα με όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με
  την ειδική ομάδα για την ισότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μελών, των
  μεθόδων εργασίας, του προγράμματος εργασίας και των πρακτικών των συνεδριάσεών της που
  έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; Εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό;
 2. Σκοπεύει η Επιτροπή να καλέσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
  δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στις εργασίες
  αυτής της ειδικής ομάδας;

ELE-005571/2020
Απάντηση της κ. Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(23.12.2020)

Η οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της
Επιτροπής, η οποία αντικατοπτρίζεται στην απόφαση της προέδρου να διορίσει την πρώτη
επίτροπο Ισότητας. Η ειδική ομάδα για την ισότητα, η οποία δημιουργήθηκε για να στηρίξει
την επίτροπο Ισότητας στο καθημερινό της έργο, και στην οποία προεδρεύει η αναπληρώτρια
γενική γραμματέας αρμόδια για τον συντονισμό πολιτικής, αποτελεί ένα δίκτυο εκπροσώπων
όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι
συντονιστές ισότητας που διορίζονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση αποτελούν βασικούς
μοχλούς του εν λόγω δικτύου και λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής
τους Διεύθυνσης και της γραμματείας της ειδικής ομάδας που έχει αναλάβει η Γενική
Γραμματεία της Επιτροπής.
Βασικός στόχος της ειδικής ομάδας είναι να εντείνει τις εργασίες της Επιτροπής για την
ένταξη και την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, μεταξύ άλλων μέσω
ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Βασικός ρόλος της
ομάδας είναι να εξασφαλίζει ότι οι προβληματισμοί σχετικά με την ισότητα λαμβάνονται
υπόψη στις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Η ειδική
ομάδα συνεδριάζει τακτικά υπό διαφορετικές συνθέσεις και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το
ιδιαίτερο γραφείο της επιτρόπου Ισότητας.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προσεγγίσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να
συνεργαστεί με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της
επανεξέτασης της πολιτικής. Η συμμετοχή οργανώσεων που προάγουν την ισότητα και
μεταφέρουν την επιτόπια εμπειρία τους, αλλά και ο διάλογος μαζί τους, αποτελούν αυτοτελή
εργαλεία για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας.
Τα εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας και οποιοδήποτε άλλο υλικό που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ειδική ομάδα ανταλλάσσονται εσωτερικά εντός της
Επιτροπής. Ωστόσο, η ειδική ομάδα δεν δημοσιεύει ακόμη πληροφορίες στον δικτυακό τόπο
Europa 1 , αλλά προτίθεται να το κάνει εντός των προσεχών μηνών.

Ερώτημα για την κατάργηση ή επαναφορά των ιδρυματικών υπηρεσιών.

Ερώτημα για την κατάργηση ή επαναφορά των ιδρυματικών υπηρεσιών.

Ο προσωπικός μου αγώνας για τη θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού είναι μεγάλος και μετράει πολλές γνωστές και άγνωστες δράσεις. Με το τελευταίο ερώτημα που συνυπέγραψα με συναδέλφους Ευρωβουλευτές απευθύναμε καίρια ερωτήματα προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για τις σχετικές ενέργειες της με σκοπό τη συμμόρφωση των κρατών- μελών με την UNCRPD (άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία).
Αν και έγιναν σημαντικές προσπάθειες εισαγωγής στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 20102020, το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό.

Από την απάντηση που λάβαμε από την κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατηρώ μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Κρατάω και δίνω έμφαση κυρίως στις αναφορές για τις προτάσεις της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του τομέα συνοχής για την περίοδο 2021-2027, την ενίσχυση εκ μέρους του ΕΚΤ+ των δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και της πλατφόρμας διακρατικής συνεργασίας που έχει ήδη δημιουργηθεί και της υπόσχεσης υποβολής νέας ενισχυμένης στρατηγικής για την αναπηρία στις αρχές του 2021.

Θέμα: Κατάργηση ή επαναφορά των ιδρυματικών υπηρεσιών;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002204/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Stelios Kympouropoulos, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Jarosław Duda

Το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) ορίζει ότι: «Tα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν στην κοινότητα και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα». Παρόλο που καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες να εισαχθούν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 20102020 να εισάγει υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς σε ορισμένες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης παρατηρείται ακόμη και σήμερα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ή του στιγματισμού ατόμων με αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τους ανάπηρους πολίτες, εξακολουθούν να διαφέρουν από άλλα μεγάλα ιδρύματα. Τα σχετικά κονδύλια θα πρέπει να διατίθενται για τη στήριξη οικογενειών και για την πρόσληψη προσωπικών βοηθών για οικογένειες με ανάπηρους πολίτες. Κυρίως, όμως, πρέπει αυτά να διατίθενται στους ίδιους τους ανάπηρους πολίτες, με σκοπό να ενισχυθεί η αυτονομία τους και η χειραφέτησή τους και όχι για υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ή επίπεδο ιδρύματος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

 1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποκαταστήσει την πολιτική της αποϊδρυματοποίησης στην ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να συμμορφώνονται με την UNCRPD;
 2. Στηρίζει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών αποϊδρυματοποίησης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;
 3. Με δεδομένη την προσήλωσή της στην πολιτική της αποϊδρυματοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με αυτή προωθείται η χειραφέτηση των ανάπηρων πολιτών και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, προτίθεται να παρουσιάσει μια επικοινωνιακή στρατηγική στην οποία θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η επένδυση στην ανεξάρτητη διαβίωση είναι επιθυμητή και έχει θετικά αποτελέσματα;

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
E-002204/2020

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση της μετάβασης από την ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα και την παροχή των απαραίτητων συνθηκών για ανεξάρτητη διαβίωση, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υπηρεσιών στήριξης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ).

Με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020, οι θετικές μεταρρυθμίσεις ήταν καταλυτικές σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του τομέα συνοχής για την περίοδο 2021-2027, τα μέτρα αποϊδρυματοποίησης θα ενισχυθούν και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από την ύπαρξη εθνικού πλαισίου για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ και ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) επέτρεψε τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διακρατικής συνεργασίας. Και οι δύο δραστηριότητες θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο του ΕΚΤ+.

Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2020. Προβλέπεται να υποβληθεί νέα ενισχυμένη στρατηγική για την αναπηρία στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάζεται περαιτέρω το θέμα αυτό.

Θέμα: Νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Peter Liese (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sara Cerdas (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Tomáš Zdechovský (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Eva Kaili (S&D), Frédérique Ries (Renew), Andrey Kovatchev (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D)

Ο νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος (ΝΠΕ) είναι μια προληπτική πρακτική σε θέματα υγείας, η οποία συνίσταται στη διενέργεια δοκιμών, αμέσως μετά τη γέννηση, για σειρά διαταραχών προτού εκδηλωθούν συμπτώματα.

Ο ΝΠΕ καθιστά δυνατή την έγκαιρη παροχή θεραπευτικής αγωγής και αποτελεσματικής φροντίδας, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων.

Η έγκαιρη διαχείριση της πάθησης είναι σημαντική σε περιπτώσεις σπάνιων προϊουσών νευρομυικών διαταραχών που προκαλούν σοβαρές σωματικές αναπηρίες, όπως είναι η νωτιαία μυική ατροφία, η οποία αποτελεί κορυφαίο γενετικό παράγοντα παιδικής θνησιμότητας, και η μυική δυστροφία Duchenne, η οποία αποτελεί την πλέον κοινή θανατηφόρα γενετική διαταραχή που διαγιγνώσκεται κατά την παιδική ηλικία.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών καθιστά δυνατή την επιβίωσή τους και διευκολύνει την ανάπτυξή τους, καθώς επιβραδύνει την πορεία της νόσου και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

Τα προγράμματα ΝΠΕ ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμένα ελέγχουν για περισσότερες από σαράντα παθήσεις, ενώ άλλα ελέγχουν μόνο για πέντε. Η έλλειψη ενιαίας συστηματικής προσέγγισης δημιουργεί τεράστιες αποκλίσεις όσον αφορά τα είδη των νόσων που ελέγχονται, με συνακόλουθες ανισότητες για τους Ευρωπαίους ασθενείς. Το 2013, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις σπάνιες νόσους αναγνώρισε την προστιθέμενη αξία της ενισχυμένης συνεργασίας όσον αφορά τον ΝΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης περί κοινών κριτηρίων και της κοινής αξιολόγησης νέων προτάσεων.

1. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να εναρμονίσει τον ΝΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, σεβόμενη πάντα την αρχή της επικουρικότητας;

2. Θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τον ΝΠΕ, ώστε να υπάρχουν σαφή κριτήρια και μηχανισμοί για την επιλογή νόσων, καθώς και η υποβολή πρότασης για κατάλογο «ελάχιστων συνιστώμενων» δοκιμών για τον ΝΠΕ;

EL P-004487/2020 Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3.9.2020)

Ο στόχος της Επιτροπής στον τομέα των σπάνιων νόσων είναι η στήριξη των κρατών μελών για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στη διάγνωση, την ενημέρωση και τη φροντίδα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για την υγεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας πρέπει να σέβεται απόλυτα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του νεογνικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλει στον συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε συνέχεια της γνωμοδότησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις σπάνιες νόσους το 2013 ως προς τους πιθανούς τομείς ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο, τα κράτη μέλη δεν προέβησαν σε περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας ή εναρμόνισης σε σχέση με τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο.

Η συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών (SGPP) είναι βασικός μηχανισμός διαλόγου και καθορισμού προτεραιοτήτων με τα εθνικά υπουργεία υγείας. Έχει συζητήσει επανειλημμένα το ζήτημα των σπάνιων νόσων. Το 2017, στο πλαίσιο του καθορισμού προτεραιοτήτων για τη διακρατική μάθηση και την αναβάθμιση των βέλτιστων πρακτικών, η SGPP επέλεξε να επικεντρωθεί στην κωδικοποίηση και την καταχώριση των σπάνιων νόσων (η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το έργο RD-CODE ). Η SGPP επανεξετάζει τακτικά τις προτεραιότητές της. Εάν, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, δοθεί προτεραιότητα από τα κράτη μέλη σε περαιτέρω κοινές εργασίες σχετικά με τον νεογνικό προσυμπτωματικό έλεγχο, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει πρόσθετη έμφαση στον εν λόγω τομέα.

Θέμα: Στήριξη του αμπελο-οινικού τομέα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το 65% της παραγωγής κρασιού, το 60% της κατανάλωσης κρασιού και το 70% των εξαγωγών κρασιού, γεγονός που την καθιστά κορυφαία στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγή, την κατανάλωση και τις εξαγωγές κρασιού.

Η πανδημία COVID-19 επέφερε ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα στον τομέα με το κλείσιμο του τομέα Horeca, που είναι η κύρια πηγή μάρκετινγκ για τον τομέα, ιδίως για κρασιά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), αναμένεται μείωση των εσόδων άνω του 50% και μείωση του όγκου των πωλήσεων άνω του 35%.

Δυστυχώς οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακούφισή τους, με την έλλειψη ευελιξίας, πόρων και φιλοδοξιών για το μέλλον να αποτελούν τα κύρια σημεία απόκλισης.

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να υιοθετήσει επιπρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη της αναζωογόνησης του αμπελοοινικού τομέα, όπως έχει ήδη δεσμευτεί, και —αν ναι— πότε;

2. Ποιά χρηματοδοτικά εργαλεία θα υιοθετήσει για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τα μικρά οινοποιεία;

3. Ποιά μέτρα θα λάβει για να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο στα τοπικά προϊόντα, και ιδίως στα κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ;

Θέμα: Δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για τα παιδιά με σκοπό την προστασία τους από τις διαδικτυακές απειλές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος περιορισμού της κυκλοφορίας| 25 Μαΐου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Marco Zullo (NI), Caterina Chinnici (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Clotilde Armand (Renew), Carmen Avram (S&D), Simona Baldassarre (ID), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Marco Campomenosi (ID), Fabio Massimo Castaldo (NI), Nicola Danti (Renew), Salvatore De Meo (PPE), Anna Júlia Donáth (Renew), Tanja Fajon (S&D), Frances Fitzgerald (PPE), Helmut Geuking (ECR), Dino Giarrusso (NI), Elisabetta Gualmini (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Gilles Lebreton (ID), David Lega (PPE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Radka Maxová (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Victor Negrescu (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Pina Picierno (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Daniela Rondinelli (NI), Bronis Ropė (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Paul Tang (S&D), Patrizia Toia (S&D), Romana Tomc (PPE), Viktor Uspaskich (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR)

Στις δύσκολες αυτές ώρες της πανδημίας COVID-19, η ψηφιακή τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, αφού για παράδειγμα η συνέχεια της εκπαίδευσης διασφαλίζεται με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα ψηφιακά εργαλεία.

Ωστόσο, αυτή η πρωτοφανής ευκαιρία που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία παρατείνει τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη ευπάθεια σε ορισμένες ψηφιακές απειλές και ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως η διαδικτυακή πορνογραφία.

Είναι γνωστό ότι η διαδικτυακή πορνογραφία δημιουργεί μια πλασματική και στερεοτυπική εικόνα της σεξουαλικότητας και μπορεί να δημιουργήσει στους νεαρούς χρήστες παραπλανητικές αντιλήψεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα, ανεπαρκείς προσδοκίες σχετικά με τις σχέσεις και μια εικόνα των γυναικών και των ανδρών ως σεξουαλικών αντικειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας, η Επιτροπή δεσμεύεται να εγγυηθεί ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

 1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ενόσω τα παιδιά και οι νέοι εξερευνούν την πληθώρα ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο, η αξιοπρέπειά τους προστατεύεται από το επιβλαβές περιεχόμενο;
 2. Θα παράσχει η Επιτροπή ένα σύνολο κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των παιδιών από την ακούσια έκθεση στη διαδικτυακή πορνογραφία, ξεκινώντας από την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της πορνογραφίας και τον εφοδιασμό των γονέων και των παιδιών με τα μέσα που χρειάζονται για την ενεργό προστασία τους; .

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση(1)

(1) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Maria Grapini (S&D)

Θέμα: Η ασφάλεια του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού| 12 Μαΐου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Costas Mavrides (S&D)

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ και εννέα χρόνια μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα η ανθρωπότητα φοβάται το ενδεχόμενο ενός νέου πυρηνικού ατυχήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός του Ακουγιού στο Μπουγιουκετζελί (επαρχία Μερσίνης) θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας.

Το εν λόγω έργο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο εντός της επιστημονικής κοινότητας και έχει προκαλέσει δημόσια ανησυχία, καθώς η περιοχή είναι σεισμογενής.

Το Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Τουρκία, με διάφορα ψηφίσματά του (1) , να διακόψει τα σχέδιά της για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού, να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση του Έσπο) και να φροντίσει για τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των γειτονικών της χωρών, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου, ή έστω να διαβουλευθεί μαζί τους, κατά τον σχεδιασμό οποιωνδήποτε παρόμοιων εργασιών στο μέλλον.

 1. Σε ποιο βαθμό έχει συζητήσει η Επιτροπή τη θέση του Κοινοβουλίου επ’ αυτού με την Τουρκία;
 2. Με δεδομένο ότι η Τουρκία, ως υποψήφια για ένταξη χώρα, οφείλει να υιοθετήσει το ενωσιακό κεκτημένο, έχει δεσμευθεί να προσχωρήσει στην Κοινή Σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και στη Σύμβαση του Έσπο;
 3. Ποια είναι τα πορίσματα των τεχνικών συνεδριάσεων που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής σχετικά με την ασφάλεια του έργου; Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, πότε πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επικείμενη τεχνική συνεδρίαση για το Ακουγιού;

(1) Ψήφισμα της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία, ψήφισμα της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία, ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση του 2016 για την Τουρκία και ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση του 2018 για την Τουρκία.

Θέμα: Στήριξη των δημοσιογράφων στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης | 29 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Η παρελθούσα οικονομικο-πολιτική κρίση, κατά την οποία σε μια σειρά κρατών μελών κυριάρχησαν λαϊκιστικά αφηγήματα με συνέπεια αντίστοιχες πολιτικές επιλογές, όπως και η κρίση του Covid-19, κατέδειξαν τη σημασία της θεσμικής «τέταρτης εξουσίας».

Η καλή δημοσιογραφία εξασφαλίζει την υπεράσπιση των ήπιων πολιτικών τόνων που έχουν ως αποτέλεσμα συγκλίσεις και λύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Η αναπαραγωγή ψευδών δημοσιευμάτων ή ατυχών αφηγημάτων, που αποκρύπτουν τη μεγάλη εικόνα, οφείλεται σε μέσα που δεν τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και καταφεύγουν στην αναπαραγωγή μιας “ευκολότερης ερμηνείας” της είδησης ή, συχνά αδόλως, στη διαστρέβλωσή της, με αποτέλεσμα τη σύγχυση των πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξέλεγκτη διάχυση ψευδών ειδήσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων, η ύπαρξη θεσμικών ΜΜΕ αποδεικνύεται απαραίτητη. Η παρούσα κρίση πλήττει τον έντυπο Τύπο, που πρέπει να προστατευτεί, καθώς το δικαίωμα στην ορθή ενημέρωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

1. Σε ποιες κινήσεις σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έντυπου Τύπου, μέσω της συμμετοχής του στα έκτακτα προγράμματα χρηματοδότησης;

2. Βάσει των καταστατικών συνθηκών της ΕΕ, υπάρχει περιθώριο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που να δίνει τη δυνατότητα παροχής δωρεάν διά βίου μάθησης σε δημοσιογραφους (όπως μαθήματα οικονομικών, δικαίου, δημόσιας διοίκησης, κοινωνιολογίας, θεμάτων υγείας), π.χ. μέσω Ανοιχτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων;