Θέμα: Προστασία των αναπήρων από τον Covid-19 | 26 Μαρτίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Οι ανάπηροι συνιστούν μια από τις ευπαθείς ομάδες απέναντι στον κορωναϊό.  Στα άρθρα 10 «Δικαίωμα στη ζωή», 11 «Καταστάσεις έκτακτων κινδύνων και ανθρωπιστικών καταστάσεων» και 25 «Υγεία» της UNCRPD, τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία τους σε περιόδους κρίσεων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη δεν εξειδικεύονται για τους αναπήρους και δεν είναι σαφές πώς μπορεί να επιτυγχάνεται η ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση (μη επαφή ανθρώπων, ατομική ευθύνη για υγιεινή, κ.ά.), σε περιόδους κινδύνου για μόλυνση από τον ιό. Λίγες είναι οι προσβάσιμες πληροφορίες σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Παραδείγματα προς μίμηση είναι η Γαλλία (ευανάγνωστες πληροφορίες), Δανία (χρήση της νοηματικής γλώσσας) κ.ά.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να εκδώσει συστάσεις για την προάσπιση της υγείας των αναπήρων, όπως ορίζει η UNCRPD, στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης;

2. Σκοπεύει να παράσχει ένα πλαίσιο κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών, ώστε να παρασχεθεί άμεση ενημέρωση στους ανάπηρους πολίτες της ΕΕ;

3. Εξετάζει άλλες λύσεις για γρήγορη ενημέρωση σε σχέση με ενιαίες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την προστασία της υγείας των ευπαθών ομάδων στο μέλλον;

Θέμα: Προσβασιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις | 5 Φεβρουαρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000728/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Η ευρωπαϊκή οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων προέβλεψε την εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων προσβασιμότητας στους σχετικούς διαγωνισμούς των κρατών μελών.

Δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή της οδηγίας που να αποδεικνύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις έργων ψηφιακής ένταξης λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας.

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής που συγκεντρώνει ενημερώσεις και εκθέσεις από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας, δεν έχουν υπάρξει ενημερώσεις από το 2018 και οι υπάρχουσες εκθέσεις δεν αναφέρονται στα κριτήρια προσβασιμότητας.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πώς κρίνει τα αποτελέσματα της οδηγίας όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων για την ψηφιακή ένταξη;

2.Σε ποιες κινήσεις σχεδιάζει να προβεί μελλοντικά για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας;

Θέμα: Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και νέες οδηγίες περί προτύπων | 5 Φεβρουαρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000729/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, η κοινωνία των πολιτών και οι εταιρίες τεχνολογίας αναμένουν τις εξελίξεις όσον αφορά τις νέες οδηγίες περί προτύπων. Παρακολουθούν το θέμα από κοινού, έτσι ώστε συνεργαζόμενοι να συμβάλουν στην παραγωγή προϊόντων που θα ακολουθούν τα νέα πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει υπάρξει διαβούλευση με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των εταιριών τεχνολογίας, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα νέα πρότυπα;

2.Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την έκδοση των οδηγιών για τα νέα πρότυπα;Θέμα: Οι πτυχές που αφορούν την κινητικότητα και την προσβασιμότητα στο πλαίσιο της κατασκευής και ανακαίνισης των κτιρίων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | 31 Ιανουαρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000579/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Biljana Borzan, Stelios Kympouropoulos, Tilly Metz, Katrin Langensiepen

Στο κεφάλαιο 2.1.4 της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ένα «κύμα ανακαινίσεων» δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, εκατομμύρια άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσβάσιμης στέγης. Ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο ζει σε ένα πολυώροφο κτίριο χωρίς ανελκυστήρα, είναι πρακτικά φυλακισμένο μέσα στο σπίτι του.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας ως πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Η προσβασιμότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανακαίνιση των κτιρίων ώστε να μην χρειάζεται να μετασκευαστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, διασφαλίζοντας ότι οι κατασκευές θα είναι διαχρονικές και ολοκληρωμένες, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη πόρων στο μέλλον.

1.Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης μιας γενικής υποχρέωσης σε επίπεδο ΕΕ για τις δημόσιες αρχές ή τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων ή κατά την ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών;

2.Τα έργα για τη βελτίωση της κινητικότητας και της πρόσβασης, όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρων, θα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και στήριξη στο πλαίσιο της κατασκευής ή ανακαίνισης των κτιρίων;

Θέμα: Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην ευρωπαϊκή περιφέρεια|7 Ιανουρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000077/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών χρηματοδότησης (80%) για startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2019 οι νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσαν επιχειρηματικά κεφάλαια VC (venture capitals) ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε σύνολο 31,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο της ΕΕ).

Από την άλλη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις από μικρές χώρες είναι, συγκριτικά, απομονωμένες από τα διεθνή τεχνολογικά και επενδυτικά οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα τη μη χρηματοδότηση σημαντικών καινοτομιών και την αδυναμία προσέλκυσης πελατών. Οι τοπικές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διαθέτουν μικρότερα κεφάλαια και η χρηματοδότηση δεν είναι αποτελεσματική.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ισχυρές ομάδες με ταλέντο σε όλο το εύρος της ΕΕ, που μπορούν να φέρουν τεχνολογικά καινοτόμες ιδέες στην αγορά και είναι σημαντικό η επιχειρηματικότητά μας να χαίρει αποτελεσματικότερων διεθνών διασυνδέσεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πώς σχεδιάζει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο να συμβάλλει στη διασύνδεση των οικοσυστημάτων των startups σε μικρότερες χώρες της ΕΕ;

2.Ποιες μελλοντικές δράσεις σκοπεύει να εφαρμόσει για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οικοσυστημάτων των startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

3.Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο που συγκεντρώνει εργαλεία και καλές πρακτικές για τη βέλτιστη διεθνή/ευρωπαϊκή διασύνδεση αυτών των ομάδων που δεν αξιοποιείται επαρκώς από τους δυνητικούς ωφελούμενους;

Θέμα: Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 | 10 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, περίπου 100 έως120 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην ΕΕ
έχουν κάποια αναπηρία, ενώ, με βάση τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, ο αριθμός των ατόμων με
αναπηρία αυξάνεται. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 πρόκειται
να λήξει, θα θέλαμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα στην Επιτροπή:

1.Διαθέτει επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία
στην Ευρώπη και κατανομή των δεδομένων ανά κράτος μέλος; Πόσα άτομα με αναπηρία ζουν
σήμερα στην ΕΕ; Υπάρχει κατανομή των δεδομένων με βάση το φύλο; Εάν όχι, σε ποιο χρονικό
ορίζοντα αναμένει να έχει σαφείς προβλέψεις για την περίοδο 2020-2030;

2.Μπορεί η Επιτροπή να δεσμευτεί να αποσυρθεί σταδιακά από τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων και
να προτιμήσει, αντ’ αυτής, κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία;

3.Ποιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και μηχανισμούς θα θέσει σε εφαρμογή η
Επιτροπή για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ; Με ποιον τρόπο θα παρακολουθεί η
Επιτροπή την εφαρμογή αυτή;

4.Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί η αρμόδια Επίτροπος για να εξασφαλίσει την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, δεδομένης της προσήλωσης την
οποία εξέφρασε στην πράξη αυτή στο πλαίσιο των γραπτών απαντήσεών της στο Κοινοβούλιο;

5.Ποιους τομείς προτεραιότητας θα καλύπτει η μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για την
αναπηρία, ποιες θα είναι οι κύριες συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και πώς σχεδιάζει η
Επιτροπή να θέσει μετρήσιμους στόχους για τα θέματα αυτά;

6.Πώς βλέπει η Επιτροπή τον ρόλο της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στην αποτελεσματική
επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής; Με ποια κίνητρα θα προωθηθεί αυτό;

7.Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή την εκτελεστότητα του δικαιώματος σε προσωπική βοήθεια για
τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ένωση;

8.Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι νέες τεχνολογίες και τρόποι εργασίας
δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας;

9.Ποιες είναι οι στρατηγικές της Επιτροπής για να καταστεί η εκπαίδευση πιο προσιτή και χωρίς
αποκλεισμούς για όλους, για παράδειγμα με την ενθάρρυνση της χρήσης της τεχνητής
νοημοσύνης και άλλης προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής τεχνολογίας;

Θέμα: Παραβίαση των δικαιωμάτων των νησιών από την Τουρκία | 10 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004324/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Η Τουρκία υπέγραψε με μία εκ των δύο κυβερνήσεων της Λιβύης «μνημόνιο συνεργασίας» για την οριοθέτηση των Ανεξάρτητων Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), αμφισβητώντας την ύπαρξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στα ελληνικά νησιά, κατά παράβαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Με βάση την έκθεση A8-0091/2019 και την έκθεση A8-0159/2018, η οποία συμπεριλαμβάνει ρητή αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η ΕΕ καθαυτή και κάθε κράτος μέλος αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πώς θα αντιμετωπίσει την παρούσα ενέργεια; Διαθέτει σχέδιο δράσης ισοδύναμων ανταπαντήσεων στις αυξανόμενες τουρκικές προκλήσεις;

2.Προτίθεται να αναθεωρήσει την υποστηρικτική στάση της προς την κυβέρνηση της Λιβύης υπό τον Φαγιέζ Αλ Σάρατζ, η οποία προέβη στην εν λόγω παράνομη ενέργεια;

3.Εφόσον αναγνωρίζει ότι τα ευρωπαϊκά νησιά (Αιγαίο, Κύπρος, Μάλτα, Βαλεαρίδες, Κανάρια, Αζόρες, Μαδέρα, Γκότλαντ, Ώλαντ κλπ.) έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, είναι διατεθειμένη να προστατέψει τα κυριαρχικά δικαιώματα (χωρικά ύδατα, εναέριο χώρο, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παράνομες τουρκικές αμφισβητήσεις, αλλά και άλλες δυνητικές αμφισβητήσεις από τρίτες χώρες π.χ. της ΑΟΖ των Κανάριων Νήσων ή της Μαδέρας από το Μαρόκο ή της ΑΟΖ των Νήσων Ώλαντ ή Γκότλαντ από τη Ρωσική Ομοσπονδία;

Θέμα: Επιπτώσεις της πτώχευσης του Ομίλου Thomas Cook | 14 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia
Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios
Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Με την πτώχευση της Thomas Cook, 600.000 άτομα εγκλωβίστηκαν στο μέρος όπου είχαν μεταβεί
για τις διακοπές τους, ενώ αρνητικές επιπτώσεις υπέστησαν και διάφοροι τομείς, όπως ο τουρισμός,
οι αεροπορικές μεταφορές και οι οδικές μεταφορές. Οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις ενέκριναν
σχέδια έκτακτης ανάγκης για την επιστροφή των επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί. Τα αριθμητικά
στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της πτώχευσης παραμένουν αβέβαια, ωστόσο πιθανότατα είναι
αρκετά υψηλά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η πτώχευση στον τομέα του
τουρισμού, ο οποίος έχει μείζονα σημασία για πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες (όσον αφορά τις θέσεις
εργασίας, το ΑΕΠ, τη συνδεσιμότητα των πτήσεων και την προστασία των καταναλωτών κ.λπ.),
καθώς και στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού
παγκοσμίως:

1.Ποια μέτρα θα αναλάβει η Επιτροπή ώστε να αποφευχθούν σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές
οικονομίες (ιδίως εκείνες που συνδέονται στενά με τον τομέα του τουρισμού);

2.Τι είδους ενισχύσεις θα θεσπίσει η Επιτροπή για τους τομείς και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται
από την πτώχευση της Thomas Cook (π.χ. κρατική ενίσχυση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) ώστε να μετριάσει τις
συνέπειες της εν λόγω πτώχευσης όσον αφορά την απασχόληση, και ιδίως αναφορικά με τις ΜΜΕ;

3.Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων εναρμόνισης για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας επιχείρησης; Θα
πρέπει η προστασία των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης να περιληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών;

Θέμα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου| 2 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003079/2019 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων-ΚΥΠ της Μόριας, η οποία στοίχισε τη ζωή μιας γυναίκας από το Αφγανιστάν και πιθανόν του μωρού της. Η κατάσταση στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας είναι τραγική και υπερβαίνει τις δυνατότητες των μικρών αυτών νησιών να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που δέχονται καθημερινά. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, μέχρι το τέλος Αυγούστου περίπου 24.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν στα νησιά του Αιγαίου. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει άμεσα τις περιοχές που αποτελούν περιφέρειες πρώτης εισδοχής και έπειτα εκείνες που αποτελούν μέρη υποδοχής και ενσωμάτωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Προτίθεται να χρηματοδοτήσει μέσω έκτακτης χρηματοδότησης τις Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις τοπικές ισορροπίες λόγω των αυξημένων ροών;

2.Πότε προτίθεται να δημοσιεύσει έκθεση με τους δείκτες αποτελεσματικότητας της ενσωμάτωσης και απορροφητικότητας των δράσεων, όπως αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης;

3.Υπάρχει στρατηγική για την οικονομική στήριξη των Περιφερειών/Δήμων, μέσω της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, που αποτελούν μέρη πρώτης εισδοχής, και για τις περιοχές που αποτελούν μέρη υποδοχής και ενσωμάτωσης;

P-003079/2019
Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
27.2.2020

Η Επιτροπή στηρίζει τις ελληνικές αρχές όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών στα νησιά, με την αύξηση της ικανότητας υποδοχής, την παροχή χρηματοδότησης για τη μεταφορά των επιλέξιμων αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική χώρα και για την επιστροφή, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και τη μείωση των υφιστάμενων καθυστερημένων αιτήσεων ασύλου στα νησιά καθώς και για την προστασία των συνόρων. Από το 2015, η Επιτροπή παρέσχε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. EUR και επιχειρησιακή στήριξη στις αρχές επιτόπου.

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει καμία ειδική αναφορά σε εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες, τα κέντρα πρώτης υποδοχής ή τα σχετικά μέτρα προστασίας στην ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση του 2018, ούτε σε άλλα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Ωστόσο, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε εκ των υστέρων αξιολόγηση σχετικά με τον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα πρώτης υποδοχής, η οποία τίθεται υπόψη του κ. βουλευτή.

Οι κανονισμοί και οι κανόνες για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα στηρίξουν κυρίως τις επενδύσεις σε υποδομές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές και οι ανάγκες που πρέπει να συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία θα συζητηθούν μεταξύ των κρατών μελών και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Θα πρέπει να διασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ όλων των ταμείων, μεταξύ άλλων με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Θέμα: Νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής| 11 Ιουλίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002233/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Συγκλονισμένοι είναι οι πολίτες της χώρας μου, και ειδικά οι κάτοικοι της Χαλκιδικής, που έζησαν την απόλυτη καταστροφή με τη χθεσινή κακοκαιρία, η οποία έχει προκαλέσει μέχρι τώρα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100. Μέσα σε λίγα λεπτά οι σφοδροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή, ενώ σχηματίσθηκαν ακόμα και ανεμοστρόβιλοι.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν ενδείξεις για την αλλαγή του κλίματος.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.Σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες, ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο, που να στοχεύουν στην αύξηση της ετοιμότητας των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

2. Σκοπεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται για την κλιματική αλλαγή, να ενισχύσει τη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του προγράμματος LIFE για τη διαχείριση των πλημμυρών, καθώς και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ;